MK1088-02

Sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel MK1088-02
Lang titel Et fase 1 / fase 2 studie til at undersøge sikkerhed og tolerabilitet af MK-1088 som monoterapi og I kombination med Pembrolizumab hos deltagere med fremskredne solide tumorer
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og tolerabilitet af MK-1088 som monoterapi og i kombination med pembrolizumab hos patienter med fremskredne solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Et non-randomiseret fase 1 / 2 studie

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet
 • Alvorlige bivirkninger
 • Seponering af studiebehandling som følge af alvorlige bivirkninger
Sekundære endpoints

 

 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
Inklusionskriterier
 • Alder minimum 18 år
 • Histologisk eller cytologisk bekræftet fremskreden eller metastatisk solid tumor. Se protokol for specifikke krav vedrørende kastrations-resistent prostata-cancer
 • Målbar sygdomslæsion iflg. RECIST 1.1
 • Tumorvævs-biopsi som ikke tidligere er bestrålet skal være tilgængelig
 • ECOG performance status 0 – 1 indenfor 72 timer før studieintervention
 • HIV-inficerede patienter skal være under kontrolleret behandling
 • HBsAg positive patienter kan deltage hvis de har modtaget HBV antiviral behandling i minimum 4 uger og har ikke-detekterbar HBV viral load før behandlingsstart
 • Patienter med tidligere HCV kan inkluderes hvis HCV viral load er ikke-detekterbar ved screening
Eksklusionskriterier
 • Har modtaget kemoterapi, strålebehandling eller biologisk cancerbehandling indenfor 4 uger før første dosis af studieinterventionen eller kommet sig til en CTCAE grade 1 eller bedre fra enhver alvorlig bivirkning på grund af cancerbehandling administreret over 4 uger tidligere
 • Har historik med anden malignitet, medmindre potentiel kurativ behandling er gennemført uden tegn på malignitet i minimum 2 år
 • Klinisk aktive CNS metastaser og eller karcinomatøs meningitis. Deltagere med tidligere behandlede hjerne eller meningeal metastaser kan inkluderes hvis de er stabile og asymptomatiske og uden tegn på nye eller voksende hjernemetastaser og ikke modtager immunsupprimerende doser af systemisk steroidbehandling indenfor 2 uger før inklusion.
 • Tidligere alvorlig hypersensitiv reaktion på behandling med monoklonale antistoffer eller dele af studiemedicinen
 • Aktiv og behandlingskrævende infektion
 • Historik med interstitielle lungesygdomme
 • Historik med pneumotitis som har krævet steroid behandling eller nuværende pneumotitis
 • Aktiv autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling de sidste 2 år
 • Nuværende aktiv hepatitis B og C virus infektion
 • HIV-inficeret og historik med Kaposis sarkom og eller multicentrisk Castlemans sygdom
 • Tidligere eller nuværende gastrointestinal tilstand eller nedsat leverfunktion som iflg. Investigator kan ændre absorptionen af studiemedicinen
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom indenfor 12 måneder før første dosis af studiemedicin
 • QTcF >470 msec
 • Tidligere allogen stamcelle transplantation eller solid organ transplantation
 • Tidligere behandlet med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2 agenter med en agent målrettet en anden stimulatorisk eller coinhibitorisk T-celle receptor med seponering af behandlingen pga en irAE af grad 3 eller derover
 • Tidligere modtaget A2A eller A2B receptor antagonisk behandling
 • Modtager moderate til stærke CYP3A4 inducers eller inhibitors
 • Modtager H2 blokkere eller protonpumpe-hæmmere
 • Har modtaget systemisk anticancer behandling inklusiv eksperimentel behandling indenfor 4 uger før studiestart
 • Har modtaget strålebehandling indenfor 2 uger før studieintervention
 • Har modtaget levende (inklusiv svækkede levende) vacciner indenfor 30 dage før studieintervention
 • Har modtaget eksperimentel behandling indenfor 4 uger før studiestart
 • Har en ´superscan´ knoglescanning, defineret som intens symmetrisk aktivitet i knoglerne og forsvindende renal parenkymal aktivitet på knoglescanning således at tilstedeværelsen af yderligere metastaser i fremtiden ikke kan evalueres
 • Er ikke kommet sig efter større kirurgisk indgreb eller har igangværende kirurgiske komplikationer
Behandling
 • MK-1088 intravenøst, som monoterapi eller i kombination med pembrolizumab
Planlagt antal patienter

80 patienter heraf 15 i Danmark

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

2021-006712-93

Primær investigator Rigshospitalet