WP43295

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel WP43295
Lang titel Et åbent fase 1A/B multicenter-forsøg til evaluering af sikkerhed, farmakokinetik og foreløbig klinisk aktivitet af RO7276389 alene og i kombination med cobimetinib hos deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv, fremskreden solid tumor og deltagere med BRAF-V600 mutationspositiv melanom med metastaser i centralnervesystemet
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og foreløbig klinisk effekt af RO7276389 alene eller i kombination med cobimetinib hos patienter med BRAF-V600 mutationspositiv, fremskreden solid tumor og BRAF-V600 mutationspositiv melanom med CNS-metastaser 

Undersøgelsesdesign

Et åbent multicenter, fase 1A/B forsøg

Primære endpoints
 • Dosislimiterende toksicitet
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Ændringer i vital- og laboratorieværdier, EKG, LVEF samt neurologiske fund 
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Responsvarighed
 • Respons i hjernemetastaser jf. modificerede RESICT-MB
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Performance status 0-2
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Dokumenteret BRAF-V600 mutation i tumor
 • Tilgængelig tumorvæv
 • Adækvat organfunktion
 • Del 1:
  • histologisk verificeret lokalt avancerts eller metastatisk solid tumor med målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Del 2:
  • histologisk verificeret kutant melanom med radiologisk dokumenterede, asymptomatiske hjernemetastaser
  • stabile / i bedring symptomer fra CNS-sygdom ≥ 14 dage op til opstart af forsøgsmedicin
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med eller nuværende leptomeningeale metastaser
 • Enhver metastaser som kræver umiddelbar lokal intervention
 • Ukontrollerede tumor-relaterede smerter
 • Behandling med narkotiske smertestillende medicin skal være på et stabilt niveau før opstart af forsøgsmedicin
 • Ascites, pleural eller perikardiel væskeansamling
 • Anden aktiv malign sygdom eller tidligere malign sygdom inden for 2 år op til inklusion, med undtagelse af ductal carcinoma in situ som ikke kræver kemoterapi, lav grad cervical intraepithelial neoplasi, non-melanom hudkræft og lav grad lokal prostatacancer eller optimalt behandlet stadie 1 livmoderkræft
 • Aktiv regnbue- og årehindebetændelse eller anamnese med seriøs retinopati eller retinal veneokklusion
 • Nuværende eller tidligere CNS-sygdom, som ikke er relateret til deltagerens primær malign sygdom, herunder apopleksi cerebri, epilepsi, CNS-vaskulitis eller neurodegenerativ sygdom, se protokol for særlige undtagelser
 • Aktiv autoimmun sygdom inden for 1 år op til inklusion
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til administration af forsøgsmedicin
 • Systemisk anti-cancer behandling eller behandling med små molekyler, inklusiv men ikke begrænset til kemoterapi, eksperimentel behandling, hormon- og strålebehandling eller antistof-baseret behandling inden for 2 uger eller 5 halveringstider op til opstart af forsøgsmedicin
 • Stereotaktisk strålebehandling eller kraniotomi inden for 1 uge op til opstart af forsøgsmedicin eller hele hjernebestråling inden for 3 måneder op til opstart af forsøgsmedicin
 • Strålebehandling for viscerale metastaser inden for 1 uge op til opstart af forsøgsmedicin. Palliativ strålebehandling er tilladt
 • Større kirurgisk procedure for andet end diagnostik inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin
 • Rygmarvs kompression, ikke optimalt behanldlet med strålebehandling og/eller operation
 • Stigende kortikosteroid dosis inden for 2 uger op til opstart af forsøgsmedicin eller nuværende dexamethason eller tilsvarende dosis > 8 mg/dag
 • Samtidig behandling med CYP3A inducerende anti-epileptisk medicin under studiebehandling og i 2 uger efter sidste dosis af cobimetinib eller RO7276389
 • Samtidig behandling med medicin som giver forkortet QT-interval
 • Hypersensitivitet over for cobimetinib 
 • Anamnese med HIV
 • Akut eller kronisk hepatitis B eller C
 • Kendt aktiv eller ukontrolleret infektion
Behandling

Del 1a: RO7276389 monoterapi

Stigende doser af RO7276389 administreres oralt dag 1-28 i serier af 28 dage

Del 1b: RO7276389 i kombination med cobimetininb

Stigende doser af RO7276389 administreres oralt dag 1-28 i serier af 28 dage

60 mg cobimetininb administreres 1 x dagligt oralt dag 1-21 i serier af 28 dage

 

Planlagt antal patienter

Ca. 292 deltager i alt, heraf 12 patienter i Danmark 

Startdato 2022-09-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

WP43295

2021-003426-77 

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter