IO102-IO103-013/MK3475-D18

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel IO102-IO103-013/MK3475-D18
Lang titel Et åbent, randomiseret klinisk fase 3-forsøg med IO102-IO103 i kombination med pembrolizumab versus pembrolizumab alene hos patienter med tidligere ubehandlet, ikke-resecerbart eller metastatisk (fremskredent) melanom
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden og effekten af IO102-IO103 i kombination med pembrolizumab som 1. linje behandling hos patienter med tidligere ubehandlet, ikke-resekerbart eller metastatisk melanom

Undersøgelsesdesign

Ublindet, randomiseret, multicenter fase III forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Komplet responsrate
 • Absolut overlevelse
 • Tid til respons
 • Tid til komplet respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret stadie III (ikke-resecerbart) eller stadie IV melanom
 • Ingen tidligere systemisk anti-cancer behandling for stadie III eller stadie IV melanom
  • Patienter med BRAFv600 kan inkluderes hvis de er behandlings-naive og uden hurtig progression
  • Patienter som har modtaget neoadjuverende og/eller adjuverende behandling med målrettet behandling eller immunterapi kan inkluderes hvis sidste dosis er givet ≥ 6 måneder før inklusion og hvis recidiv ikke er opstået under behandlingen eller inden for 6 måneder efter afsluttet behandlingen 
 • Performance status 0-1, vurderet 7-10 dage før randomisering
 • Forventet restlevetid > 24 uger
 • Minimum én målbar læsion jf. RECIST 1.1
 • Tilgængelig arkiveret (taget inden for 3 måneder) eller ny vævsbiopsi fra ikke-bestrålet område
 • Adækvat hæmatologisk, endokrinologisk, nyre- og leverfunktion
 • Er kommet sig over bivirkninger fra strålebehandling (> 30 Gy) eller større kirugisk indgreb
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling skal være ≤ grad 1 eller baseline
 • Patienter som er hepatitis B-positive kan deltage hvis de har modtaget hepatitis B antiviral behandling i minimum 4 uger og har ikke-målbar HBV viral-load før randomisering
 • Patienter som er hepatitis C-positive kan deltage hvis HCV viral-load ikke er målbar ved screening
Eksklusionskriterier
 • Uvealt melanom, acral- og mucosale melanomer
 • Kendt med CNS-metastaser medmindre der er tale om stabile hjernemetastaser uden radiologisk progression i minimum 4 uger efter strålebehandling og/eller kirugisk indgreb. Steroidbehandling skal være seponeret i minimum 2 uger før inklusion og patienten må ikke have nye neurologiske symptomer
 • Strålebehandling inden for 2 uger op til forsøgsstart. Patienten skal være kommet sig over strålerelateret toksicitet, har ikke behov for behandling med kortikosteroider og må ikke have haft strålepneumonit. Ved palliativ strålebehandling tillades 1 uges wash-out periode
 • Patienter med BRAFv600-positiv sygdom som oplever hurtig sygdomsprogression og/eller har modtaget standard 1.linje behandling med BRAF- og/eller MEK-inhibitorer for ikke-operabel eller metastatisk sygdom
 • Aktiv kendt eller mistænkt autoimmun sygdom som har krævet systemisk behandling i de seneste 2 år. Patienter med følgende tilstande kan godt deltage: type 1 diabetes, hypertyroidisme som kun kræver hormonerstatningsterapi, hudsygdomme som ikke kræver systemisk behandling eller tilstande som ikke forventes at fremkomme uden eksterne årsager
 • Tilstedeværelse af andre primære maligne sygdomme med undtagelse af non-melanom hudcancer, carcinoma in situ eller stadie 1 ikke-ulcererende melanom, carcinoma in situ livmoderhalskræft, carcinoma in situ brystkræft og prostakræft hvis patienten kun modtager anti-androgen behandling. Andre primære maligne sygdomme kan kun accepteres hvis der ikke er nogen igangværende aktiv sygdom samt ingen biomarkør-indikationer for aktiv sygdom
 • Aktiv infektion som kræver systemisk behandling
 • Anamnese med aktiv tuberkulose
 • Aktiv noninfektiøs pneumonitis/interstitiel lungesygdom eller anamnese med noninfektiøs pneumotitis/interstitiel lungesygdom som har krævet systemisk steroidbehandling
 • Anamnese med HIV-infektion
 • Igangværende aktiv hepatitis B og C virus infektion
 • Modtaget levende eller levende svækket vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen. Ikke-levende vacciner, mRNA baserede og vector baserede vacciner tillades
 • Symptomer relateret til COVID-19 infektion hos patienter, som ikke har immunitet fra vaccination eller tidligere infektion og som ikke kan fremskaffe en negativ COVID-19 PCR-test fra de seneste 72 timer
 • Kendt eller mistænkt hypersensitivitet overfor komponenter i IMP eller PD-1 hæmmere
 • Kendt binyre insufficiens (basal kortisol < 140 nmol/L)
 • Modtaget følgende inden for 2 uger op til opstart af forsøgsbehandling:
  • Kortikosteroidbehandling på immunsupprimerende dosis-niveauer (ækvivalent til > 5 mg/dag prednisolon). Inhaleret eller topikal steroidbehandling med dosis ækvivalent til > 5mg/dag prednisolon tillades hvis der ikke er tegn på aktiv autoimmun sygdom
  • Palliativ strålebehandling eller gamma-kniv radiokirurgi
  • Behandling med komplementær medicin (f.eks. urte-medicin eller traditionel kinesisk medicin) for den undersøgte sygdom. Sådanne behandling tillades hvis de kun anvendes som støttende behandling
 • Modtaget følgende inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling:
  • Allergen hyposensibilisering
  • Vækstfaktorer
  • Større kirurgisk indgreb eller er ikke kommet sig over tidligere operation ved behandlingsstart
 • Allogen vævs- eller organtransplantation
 • Tidligere behandling med anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti PD-L2 agenter eller agenter målrettet T-celle receptorer inden for 6 måneder op til inklusion. Patienter som har modtaget ovenstående behandlinger ≥ 6 måneder op til inklusion, kan deltage i forsøget hvis behandlingen udelukkende har været neoadjuverende og/eller adjuverende 
 • Tidligere behandling med IO102 og eller IO103
Behandling

Forsøgsarm: IO103-IO102 + pembrolizumab

85 µg + 85 µg IO103-IO102 administreres s.c. på dag 1 i serier af 21 dage     

200 mg i.v. pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 

Kontrolarm: pembrolizumab

200 mg i.v. pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

300 patienter

Startdato 2022-11-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

2021-004594-32 

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter