MOGAT

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Hudlymfom

Stadie Stadie 1, Stadie 2
Fase Fase 2
Kort titel MOGAT
Lang titel Et ikke-blindet, fase II, multicenterforsøg med anti-CCR4 monoklonalt antistof (mogamulizumab) og TSEB (elektronstrålebehandling af hele huden) hos patienter med stadie IB-IIB T-celle hudlymfom
Overordnede formål

At vurdere effekten af mogamulizumab kombineret med TSEB (elektronstrålebehandling af hele huden) hos patienter med T-celle hudlymfom

Undersøgelsesdesign

Undersøgelsesdesign Ikke-blindet, multicenter fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse efter 48 uger
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Responsrate til både mogamulizumab og TSEB
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Tid til progression
 • Varighed af respons
 • Tid til næste behandling
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med mycosis fungoides stadie IB, IIA, IIB
 • Progression eller ingen respons på minimum én tidligere systemisk behandling (psoralen plus UV terapi (PUVA) anses ikke som systemisk behandling)
 • Klinisk signifikant toksicitet fra tidligere kræftbehandling forbedret til ≤ grad 1
 • Performance status 0-1
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion
 • Tidligere behandling med anti-CD4 antistoffer eller alemtuzumab accepteres, hvis wash-out periode har været minimum 3 måneder og antal af CD4+ celler ≥ 200/mm3
 • Klinisk normal hjertefunktion vurderet på EKG samt MUGA eller EKKO
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med mogamulizumab eller anden anti-CCR4
 • Tidligere TSEB
 • Lokaliseret strålebehandling inden for 2 uger op til registrering i forsøget
 • Systemisk behandling mod mycosis fungoides inden for 4 uger op til registrering i forsøget
 • Anamnese med anden malign sygdom inden for de seneste 5 år med undtagelse af behandlet carcinoma in situ cervix, lokaliseret prostatakræft med PSA < 0,1, in situ melanom, og non-melanom hudkræft
 • Anamnese med alvorlig allergisk/anafylaktisk reaktion på kimeriske, humane eller humaniserede antistoffer, eller fusionsproteiner
 • Kendt hypersensitivitet overfor CHO celleprodukter eller et af indholdsstofferne i mogamulizumab
 • Signifikant ukontrolleret samtidig sygdom herunder:
  • Ukontrolleret infektion med behov for antibiotika
  • Klinisk signifikant hjertesygdom (NYHA klasse III-IV)
  • Ustabil angina pectoris
  • Angioplastik, stent eller myokardieinfarkt inden for de seneste 6 måneder
  • Klinisk signifikant hjertearytmi
 • Aktive tegn på herpes zoster
 • Modtaget immunmodulerende medicin eller højdosis systemiske steroider mod konkomitant eller interkurrent sygdom undtagen T-celle lymfom inden for 7 dage op til registrering i forsøget
 • Planlagt stamcelletransplantation
 • Anamnese med HTLV-1 eller HIV infektion
 • Kendt aktiv hepatitis B eller hepatitis C
 • Anamnese med eller nuværende tegn på andre forhold, anden behandling eller laboratorie værdier, som kan påvirke forsøgets resultat eller påvirke patientens deltagelse i forsøget
Behandling

1,0 mg/kg mogamulizumab administreres i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i serie 1 og 3 og på dag 1 og 15 i serie 2, 4 og efterfølgende serier af 28 dage

TSEB gives efter afsluttet serie 2 i dosis af 12 Gy på 8 fraktioner, 4 fraktioner/uge

Minimum 2 uger efter TSEB genoptages behandling med mogamulizumab (serie 3 og fremefter)

Planlagt antal patienter

I alt 43 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2019-004566-17

Clinicaltrials.gov: NCT04128072

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-08-10
Resumé for patienter