MOMENTUM

Sygdom Myelofibrose (MF)
Sygdom, yderligere informationer

Anæmiske patienter, som tidligere har modtaget behandling med JAK-hæmmer

Fase Fase 3
Kort titel MOMENTUM
Lang titel Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3-forsøg til evaluering af aktiviteten af momelotinib (MMB) sammenlignet med danazol (DAN) hos symptomatiske, anæmiske forsøgspersoner med primær myelofibrose (PMF), post-polycytæmia vera (PV) myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi (ET) myelofibrose, som tidligere har modtagetbehandlingmed JAK-hæmmer
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet og sikkerhed af momelotinib med danazol hos voksne med primær myelofibrose, post-polycytæmia vera myelofibrose eller post-essentiel trombocytæmi myelofibrose

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, dobbeltblindet, fase 3-forsøg

Primære endpoints

Total symptom score (TSS) responsrate

Sekundære endpoints
 • Antal deltager som ikke har behov for blodtransfusion ≥ 12 uger ved afslutning af uge 24
 • Reduktion af miltvolumen ≥ 35% ved afslutning af uge 24 (splenic response rate (SRR))
Inklusionskriterier
 • Verificeret diagnose med PMF jf. WHO 2016 kriterier eller post PV/ET MF jf. WG-MRT kriterier
 • Symptomatisk defineret som total symptom score på ≥ 10 enheder
 • Anæmisk defineret som Hbg < 10 g/dL
 • Tidligere behandling med en godkendt JAK inhibitor for PMF eller post PV/ET MF for mere end 90 dage eller mere end 28 dage, såfremt behandling med JAK inhibitor blev kompliceret af RBC transfussionsbehov på ≥ 4 enheder over 8 uger, eller grad 3/4 bivirkninger som trombocytopeni, anæmi eller hæmatom
 • Baseline splenomegali
 • Højrisiko, intermediær-1 eller intermediær-2 risiko MF
 • Ingen planlagt allogen stamcelletransplantation
 • Adækvate blodprøveværdier
Eksklusionskriterier
 • Brug af følgende behandlinger i de definerede tidsperioder:
  - Momentinib på noget tidspunkt
  - Behandlinh med JAK inhibitor inden for 2 uger op til randomiseringen
  - Aktiv anti-MF behandling inden for 2 uger op til randomiseringen
  - Potent CYP3A4 inducere inden for 1 uge op til randomiseringen
  - Forsøgslægemiddel inden for 4 uger op til randomiseringen
  - Erythropoietin stimulerende lægemidler (ESA) inden for 4 uger op til randomiseringen
  - Danazol inden for 3 måneder op til randomiseringen
  - Milt bestråling inden for 3 måneder op til randomiseringen
  - Konkomitant behandling med statiner
 • Anamnese med prostatacancer med undtagelse af lokaliseret prostatacancer, som har været behandlet kirurgisk eller strålebehandlet og formodes kurreret
 • PSA > 4 ng/mL
 • Ikke egnet til måling af miltvolumen grundet tidligere splenektomi eller ikke villig / ikke i stand til at gennemføre MR eller CT scanning
 • Unkontrolleret konkomitant sygdom inkl. Infektion
 • Alvorligt aktiv eller kronisk blødning ≥ grad 2 inden for 4 uger op til randomiseringen
 • Ustabil angine pectoris, symptomatisk hjertesvigt eller ukontrolleret arytmi inden for 6 måneder op til randomiseringen
 • QTcF interval > 500 ms, med mindre dette skyldes grenblok
 • Konkomitant progressiv trombose på trods af behandling
 • Anamnese med porfyri
 • Child-Pugh score ≥ 10
 • Tidligere eller konkomitant malign sygdom
 • Kendt klinisk alvorlig anæmi grundet jern, B12 eller folat mangel eller autoimmun eller heriditær hæmolytisk anæmi eller gastrointestinal blødning
 • Kendt HIV positiv
 • Kronisk aktiv eller akut hepatitis A, B eller C infektion, eller hepatitis B eller C bærer
 • Ikke-bedret non-hæmatologisk toksicitet efter tidligere behandling, som er > grad 1
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
Behandling

Arm A: Momelotinib + danazol placebo
Momelotinib administreres p.o. én gang dagligt
Danazol placebo administreres p.o. to gange dagligt

Arm B: Momelotinib placebo + danazol
Momelotinib placebo administreres p.o. én gang dagligt
Danazol administreres p.o. to gange dagligt

Planlagt antal patienter

Total: 270

Startdato 2020-08-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000583-18

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04173494

Diverse

Sponsor: Sierra Oncology, Inc.

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter