MRTX849

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel MRTX849
Lang titel Et randomiseret fase 3-forsøg med MRTX849 i kombination med cetuximab sammenlignet med kemoterapi hos patienter med fremskreden tyk- og endetarmskræft med KRAS G12C-mutation, som oplever sygdomsprogression under eller efter standard førstelinjebehandling.
Overordnede formål

At undersøge effektiviteten af MRTX849 i kombination med cetuximab versus kemoterapi (FOLFFIRI eller mFOLFOX6) som 2. linjebehandling hos patienter med fremskreden tyk- og endetarmskræft med KRAS G12-C mutationer

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, ublindet fase 3 multicenter forsøg

Primære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Bivirkninger
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • 1-års overlevelserate
 • Farmakokinetik
 • Patient-rapporterede oplysninger
 • Livskvalitet
 • Progressionsfri overlevels under efterfølgende behandling
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret kolorektal karcinom med KRAS G12C-mutation 
 • Tidligere modtaget 1. linjebehandling for fremskreden sygdom med en fluoropyrimidin-baseret kemoterapi med enten oxaliplatin eller irinotecan med radiologisk bekræftet sygdomsprogression under eller efter behandling (for detaljer, se prtokol)
 • Egnet til behandling med cetuximab og EGFR-positiv eller negativ
 • Målbar eller evaluerbar sygdom jf. RECIST 1.1.
 • Tilgængelig tumorvæv for central KRAS G12C-test
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Toksicitet fra tidligere behandling ≤ grad 1 (alopeci og perifer neuropati ≤ grad 2 er tilladt)
 • Performance status 0-1
 • Adækvat hæmatologisk og organ funktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med både oxaliplatin- og irinotecan-baseret kemoterapi
 • Tidligere behandling målrettet KRAS G12C-mutation
 • Tidligere behandling med anti-EGFR antistoffer
 • Seneste anticancer behandling afsluttet inden for 2 uger op til randomisering
 • Kendt kontraindikation for cetuximab, 5-fluorouracil eller folinsyre
 • Aktive hjernemetastaser eller karcinomatøs meningitis
 • Kendt HIV infektion
 • Akut eller kronisk hepatitis B eller C infektion
 • Større operation inden for 4 uger op til randomisering
 • Anamnese med gastrointestinal sygdom eller større operation som kan påvirke absorption af forsøgsmedicin 
 • Er ikke i stand til at synke medicin
 • Alvorlig hjertesygdom inden for 6 måneder op til randomisering (for detaljer, se prtokol)
 • QTc > 480 msec
 • Anamnese med apopleksi cerebri eller TCI inden for 6 måneder op til randomisering
Behandling

Eksperimentel arm: MRTX849 + cetuximab

600 mg MRTX849 administrers BID oralt i serier af 28 dage

500 mg/m2 cetuximab administrers intravenøst dag 1 og 15 i serier af 28 dage

Kontrol arm: kemoterapi (FOLFIRI eller mFOLFOX6)

FOLFIRI:

180 mg/m2 irinotecan administrers intravenøst dag 1 og 15 i serier af 28 dage

400 mg/m2 folinsyre administrers intravenøst dag 1 og 15 i serier af 28 dage

400 mg/m2 5-fluorouracil administrers som bolus intravenøst, herefter 2400 mg/m2 administreres som kontinuerlig infusion over 46-48 timer i serier af 28 dage

mFOLFOX6:

85 mg/m2 oxaliplatin administrers intravenøst dag 1 og 15 i serier af 28 dage

400 mg/m2 folinsyre administrers intravenøst dag 1 og 15 i serier af 28 dage

400 mg/m2 5-fluorouracil administrers som bolus intravenøst, herefter 2400 mg/m2 administreres som kontinuerlig infusion over 46-48 timer i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

i alt 420 patienter, heraf 5 i Danmark

Startdato 2022-10-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

2020-004048-27

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter