MYTHIC RP 6306 FIH

Sygdom
Sygdom, yderligere informationer

Solide tumorer

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel MYTHIC RP 6306 FIH
Lang titel Fase 1-forsøg om sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig klinisk aktivitet af RP-6306 hos patienter med fremskredne solide tumorer
Overordnede formål

At finde den optimale dosis af RP-6306 til behandling af patienter med fremskredne solide tumorer samt undersøge sikkerhed, farmakokinetik, farmakodynamik og foreløbig effekt

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet, dosiseskalerende-, fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Bivirkninger
 • Dosis-limiterende toksiciteter
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Farmakodynamik
 • Biomarkører i biopsier før og under behandlingen
 • Cirkulerende tumor DNA (ctDNA) 
 • Ændring i tumor størrelse 
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Klinisk benefit rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 12 år
 • Performance status 0-2
 • Lokal fremskreden eller metastatisk resistent eller refraktær solid tumor. Patienter ˂ 18 år kan deltage, hvis standardbehandling ikke er tilgængelig. Patienter ≥ 18 år kan deltage, hvis patienten ikke er kandidat til eller ikke tåler standardbehandling eller hvis patienten afviser at få standardbehandling
 • Patienter ˂ 18 år skal veje minimum 40 kg
 • Tilgængeligt arkiveret tumorvæv eller mulighed for at tage biopsi fra tumor
 • Alle tumorer (undtagen endometriecancer) skal have en af følgende:
  • CCNE1 amplifikation
  • FBXW7 deletion
  • PPP2R1A deletion
 • Følgende typer af endometriecancer kan indgå i forsøget:
  • Serøs endometrie kræft (med p53 mutation)
  • Karcinosarkom i endometriet
  • Grad 3 endometrioid og udifferentieret karcinom (med p53 mutation)
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Evne til at følge forsøgets retningslinjer
 • Evne til at sluge og behole oral medicin
 • Adækvat organfunktion
 • Adækvat hæmatologisk funktion 
 • Toksicitet fra tidligere behandling eller operation ˂ grad 1 (undtagen neuropati, hypotyroidisme der kræver medicinering, og alopeci, som er ≤ grad 2)
 • Tidligere strålebehandling skal være færdiggjort senest 7 dage inden opstart af forsøgsmedicin og patienter skal have kommet sig efter bivirkninger før opstart af forsøgsmedicin
 • Forventet levetid ≥ 12 måneder
Eksklusionskriterier
 • Kemoterapi eller behandling med små molekyler inden for 21 dage eller ˂ 5 halveringstider (hvad end der er kortest) op til første dosis af forsøgsmedicin. For medicin, hvor 5 halveringstider er ≤ 21 dage, kræves der minimum 10 dage mellem afslutning af den tidligere behandling og opstart af forsøgsbehandlingen. For patienter med brystkræft eller prostatakræft er behandling med LHRH, GnRH eller RANKL inhibitor tilladt hvis patienter har fået medicin ≥ 3 måneder. Bisfosfonater er tilladt, hvis de er ordineret ≥ 28 dage op til indgang i forsøget
 • Anamnese med eller nuværende forhold, behandling eller laboratorie abnormalitet, der kan påvirke resultatet af forsøget eller patientens evne til at deltage i hele forsøget
 • Kendt sensitivitet over for komponenter af RP-6306
 • Manglende evne til at sluge orale medikamenter
 • Livstruende sygdom, medicinske forhold, aktiv ukontrolleret infektion eller dysfunktion af organsystem (fx ascites, koagulopati eller encefalopati) eller andet, der kan påvirke patientens sikkerhed eller resultatet af forsøget
 • Større operation inden for 4 uger op til første dosis af RP-6306
 • Ukontrollerede, symptomatiske hjernemetastaser. Patienter med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage, hvis metastaser er stabile (uden tegn på radiologisk progression ≥ 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin samt at alle neurologiske symptomer er stabile og under kontrol), uden tegn på nye eller progredierende hjernemetastaser og som er klinisk stabile og ikke kræver steroidbehandling, senest 7 dage op til opstart af forsøgsmedicin
 • Ukontrolleret hypertension (systolisk blodtryk ≥ 160 mmHg; diastolisk blodtryk ≥ 100 mmHg) på trods af adækvat behandling
 • Aktiv, ukontrolleret bakteriel, svampe eller viral infektion, inklusiv heptatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), HIV eller AIDS
 • Moderat eller alvorlig leverpåvirkning (fx Child-Pugh klasse B eller C)
 • Én af følgende kardielle sygdomme inden for 6 måneder:
  • Ustabil angina pectoris
  • Hjerteinsufficiens
  • Akut myokardieinfarkt
  • Kardielle ledningsforstyrrelser som ikke kontrolleres af pacemaker eller medicinering
  • Signifikant ventrikulær eller supraventrikulær arytmi (patienter med kronisk rate-kontrolleret atrieflimren ved mangel på anden kardiel abnormalitet kan deltage)
  • Klinisk signifikant elektrolyt abnormalitet (fx hypokalæmi, hypomagnesæmi, hypocalcæmi) eller familiær anamnese med uforklarlig død eller forlænget QT-interval
 • Gennemsnitlig QT-interval ˃ 450 msek for mænd og ˃ 470 msek for kvinder
 • Nuværende behandling med medicin, der kan forlænge QT-interval
 • Psykiske, familiære, sociologiske eller geografiske forhold, der gør patienten ude af stand til at følge forsøget retningslinjer og opfølgningsprocedurer
 • Behandling med stærke CYP3A inhibitorer eller inducerer inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
Behandling

RP-6306 administreres per o.s. i forskellige doser og doseringsplaner i serier af 21 dage

Planlagt antal patienter

Op til 60 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2021-001637-39

Diverse

Sponsor: Repare Therapeutics

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter