NAV-1003

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Lungekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel NAV-1003
Lang titel Et fase 1-forsøg med SHP2-hæmmere BBP-398 (tidligere kendt som IACS-15509) i kombination med KRAS-G12C-hæmmere sotorasib hos patienter med fremskredne solide tumorer og en KRAS-G12C-mutation
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet og effekt samt at bestemme den rekommanderet dosis af BBP-398 i kombination med sotorasib hos patienter med ikke-småcellet lungekræft eller lokalt fremskreden/metastatisk solid tumor med KRAS-G12C-mutation

Undersøgelsesdesign

Åbent, fase 1 forsøg

Primære endpoints

Fase 1a (dosiseskalering):

 • Bivirkninger
 • Dosis-limiterende toksiciteter (DLTs)

Fase 1b (dosisekspansion):

 • Bivirkninger
 • Absolut responsrate
Sekundære endpoints
 • Absolut responsrate (fase 1a)
 • Varighed af respons
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokalt fremskreden og ikke-resektabel, eller metastatisk solid tumor med dokumenteret KRAS-G12C mutation inden for 2 år op til screening
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Forventet restlevetid > 12 uger 
 • Progression eller relaps under eller efter alle tilgængelige standardbehandlinger
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Deltagelse i et andet klinisk interventionsstudie inden for de seneste 4 uger
 • Palliativ strålebehandling eller protonbehandling med begrænset strålefelt inden for 1 uge op til opstart af forsøgsbehandling, eller strålebehandling mod mere end 30% af knoglemarven eller stort strålefelt inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Ubehandlede og/eller aktive CNS-metastaser
 • Anamnese med allogen knoglemarvstransplantation
Behandling

Stigende doser af BBP-398 administreres per o.s. én gang dagligt i serier á 28 dage

960 mg sotorasib administreres per o.s. én gang dagligt i serier á 28 dage

Planlagt antal patienter

85 patienter

Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2022-501363-40-00

Clinicaltrials.gov: NCT05480865

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2023-03-15
Resumé for patienter