NEOLAR

Sygdom Endetarmskræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel NEOLAR
Lang titel Neoadjuverende kemoterapi alene sammenlignet med standardbehandling for lokalavanceret rektumcancer: et randomiseret fase II forsøg.
Overordnede formål

At undersøge, hvilke fordele og ulemper der er ved at behandle lokalt avanceret rektumcancer med kemoterapi før operation i forhold til standardbehandling.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter, fase 2 studie

Primære endpoints

Sygdomsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Lokal- og fjern recidiv
 • Tidlig- og sen toksisitet
 • Funktionelt udfald og livskvalitet
 • Resektionsrate
 • Postoperativ morbiditet
 • Postoperativ mortalitet
 • Down-sizing ratio
 • Graden af tumorregression
 • Translationel forskning
Inklusionskriterier
 • Adenocarcinom i rektum med nedre grænse inden for 15 cm fra den anale rand
 • Lokalt fremskreden tumor ved billeddiagnostik
  - T3 tumorer inden for 10 cm fra den anale rand, der opfylder kriterierne for preoperativ stråle-kemoterapi i henhold til DCCG retningslinjer
  - T3c eller T4 tumorer 10-15 cm fra den anale rand
 • Resektabel tumor
 • Performance status 0-2
 • Adækvat knoglemarv, lever, og renal funktion i forhold til krav til systemisk kemoterapi
Eksklusionskriterier
 • Fjernmetastaser
 • Invasiv indvækst i andre organer
 • Uegnet til kombinationskemoterapi
 • Tidligere strålebehandling mod pelvis
 • Tidligere behandling med 5FU eller oxaliplatin
 • Kirurgi inden for 2 uger
 • Neuropati NCI grad > 1
Behandling

Arm 1: Standardbehandling
Højt placeret tumor: Operation efterfulgt af 6 måneders kemoterapibehandling med capecitabin eller 5-flourouracil og evt. oxaliplatin
Lavt placeret tumor: Strålebehandling og samtidig capecitabin i 5-6 uger efterfulgt af operation

Arm 2: Kemoterapi i 3 måneder efterfulgt af operation. Der gives oxaliplatin sammen med eneten capecitabin eller 5-FU.
Oxaliplatin administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage
Capecitabin administreres per os 2 gange dagligt på dag 1-14 i serier af 21 dage. Der gives 4 serier.
5-FU gives via en medicinpumpe over 2 dage hver 14.dag. Der gives 6 serier.
Operation af tumor foretages 4 uger efter endt kemoterapi

Planlagt antal patienter

Total: 124

Startdato 2017-03-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2016-004057-33

VEK: S-20160158

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter