New BEACON

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel New BEACON
Lang titel BEACON regime med cetuximab hver anden uge – Cetuximab givet hver anden uge sammen med encorafenib til tidligere behandlede patienter med BRAF-muteret metastatisk colorektal cancer. Et Nordisk fase II studie.
Overordnede formål

At evaluere effekt og tolerabilitet af cetuximab givet hver anden uge sammen med encorafenib til patienter med tidligere behandlet BRAFV600E-muteret colorektal cancer

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, multicenter, open-label, single-arm, fase II studie

Primære endpoints

2 måneders progressionsfri overlevelsesrate

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsrate 
 • Toksicitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret colorektal adenokarcinom og proficient mismatch repair (pMMR)
 • Ikke-resektabel og/eller metastatisk sygdom
 • Målbar og/eller evaluerbar ikke-målbar sygdom
 • Tilstedeværelse af BRAF-V600E i tumorvæv
 • Ingen kendte aktiverende RAS mutationer
 • Egnet til behandling med cetuximab
 • Metastase eller primær tumor tilgængelig for biopsi
 • Performance status 0-1
 • Har tidligere modtaget systemisk behandling mod colorektal cancer
 • Adækvat hæmatologisk, renal og leverfunktion
 • I stand til at tage medicn per os
 • Adækvat kardiovaskulær funktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med RAF inhibitorer, MEK inhibitorer eller EGFR inhibitorer
 • Ubehandlede/symptomatiske hjernemetastaser (behandlede hjernemetastaser skal være stabile ≥ 4 uger)
 • Kendt leptomeningeal sygdom
 • Brug af urtemedicin eller tilskud eller anden form for medicin som er stærke inhibitorer eller inducere af cytochrom P450 (CYP) 3A4/5 inden for 1 uge op til behandlingsstart
 • Kendt akut eller kronisk pancreatitis
 • Anamnase med kronisk inflammatorisk tarmsygdom eller Crohns sygdom som kræver behandling inden for 12 månender op til behandlingsstart
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom fx akut myokardie infarkt, akut koronarsyndrom, hjertesvigt, ukontrolleret hypertension inden for 6 månender op til behandlingsstart (for detaljer se protokol)
 • Nedsat leverfunktion defineret ved Child-Pugh type B eller C
 • Nedsat gastrointestinal funktion eller sygdom som kan ændre absorption af forsøgslægemidlet (for detaljer se protokol)
 • Behandling for anden malign sygdom inden for de sidste 2 år
 • Anamnase med tromboembolisk eller cerebrovaskulær sygdom inden for 6 månender op til behandlingsstart
 • Behandling med følgende:
  • Kemoterapi inden for en periode inden behandlingsstart som er kortere end den serie som kemoterapien blev givet med
  • Biologiske lægemidler (fx antistoffer), små molekyler eller forsøgsmedicin inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til behandlingsstart
  • Bevacizumab eller aflibercept inden for 3 uger op til behandlingsstart
 • Strålebehandling som inkluderer >30 % af knoglemarven inden for de sidste 4 uger
 • Toksicitet ≥ grad 2 fra tidligere anticancer behandling, undtaget alopeci og neuropati grad 2
 • HIV
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Kendt kontraindikation for cetuximab
Behandling

Alle forsøgsdeltagere modtager samme behandling:

300 mg encorafenib administreres p.o. x 1 dagligt på dag 1-28 samt

500 mg/m² cetuximab administreres i.v. på dag 1 og 15 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

53 patienter 

Startdato 2021-10-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2020-003283-10

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-11-01
Resumé for patienter