NIVO-ALCL

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Risikogruppe

Behandlingsresitent eller recidiveret storcellet anaplastisk lymfom (ALCL)

Kort titel NIVO-ALCL
Lang titel Fase 2-forsøg med nivolumab til recidiveret/resistent ALK+ storcellet anaplastisk lymfom hos børn og voksne for at vurdere respons hos patienter med progressiv sygdom (kohorte 1) eller som konsoliderende immunterapi hos patienter i komplet remission efter recidiv (kohorte 2)
Overordnede formål

Formålet med forsøget er at undersøge virkning og bivirkninger af nivolumab hos børn, unge og voksne med resistent eller recidiveret ALCL

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Kohorte 1 : At vurdere tiden til effekt (komplet eller partiel respons) af Nivolumab til patienter med recidiveret eller refraktær ALK+ ALCL in terms of best objective response within the first 24 weeks. Ved PET-positiv restsygdom foretages resektion/biopsi uge 24.
 • Kohorte 2: At vurdere effekten (varighed af progressions-fri overlevelse) af Nivolumab som konsoliderende immunterapi efter opnået komplet remission hos patienter med recidiveret eller behandlingsrefraktær ALK+ ALCL
Sekundære endpoints
 • Respons varighed
 • Overlevelse og progressionsfri overlevelse
 • Bivirkninger
 • Association mellem biomarkører og objektiv behandlingseffekt
 • Påvirkning af immunsystemet
 • I kohorte 2: Overlevelse og progressionsfri overlevelse hos patienter der desuden tidligere har modtaget mindre 12 måneders behandling med en ALK-inhibitor eller Brentuximab (CD30-antistof)
Inklusionskriterier
 • Desuden for Stratum 1:
  Målbar eller evaluérbar sygdom på skanning (se protokol)
  Tidligere recidivbehandling med kemoterapi samt enten ALK-hæmmer eller brentuximab vedotin
 • Desuden for Stratum 2:
  Komplet remission på skanning (se protokol) efter behandling i mindst 2 måneder med enten ALK-hæmmer, brentuximab og/eller kemoterapi
  Højrisiko ALCL, hvor man ellers ville behandle med allogen knoglemarvstransplantation
 • Påvist recidiv eller resistens af ALCL
 • Alder mindst 6 måneder
 • Ingen akutte bivirkninger af tidligere behandling
 • Tilfredsstillende funktion af knoglemarv, nyrer, lever (krav til blodprøver)
 • 40 på Lansky (børn) eller Karnofsky skal (unge/voksne) skala
 • Fertile kvinder skal have en negativ graviditetstest inden for 24 timer inden start på Nivolumab behandling
 • Fertile patienter skal anvende sikker svangerskabsforebyggelse (se protokol)i min 5 (kvinder) eller 7 (mænd) måneder fra
 • Nivolumabbehandling
 • Skriftligt informeret samtykke fra forældremyndighedens indehavere
Eksklusionskriterier
 • Allogen knoglemarvstransplantation inden for 3 måneder
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation og enten aktiv graft-versus-host-sygdom eller tidligere svær GVHD (se protokol)
 • Tidligere organtransplantation
 • Betydende hæmofagocytose
 • Fortsat betydende bivirkninger fra tidligere behandling
 • Alvorlig akut eller kronisk infektion
 • Tidligere eller aktuel autoimmun sygdom
 • Samtidig deltagelse i andet forsøg med forsøgslægemiddel
Behandling

Kohorte 1: Resistent (eller progressiv) ALCL trods behandling med kemoterapi eller targeteret (ALK, CD30) behandling

Kohorte 2: recidiveret ALCL som er bragt i komplet remission med kemoterapi eller targeteret (ALK, CD30) og efterfølgende konsoliderende behandling.

 • Behandling kan gives i op til 24 månederI. I kohorte 1 gives nivolumab hver 2. uge indtil sygdommen er i komplet remission og derefter hver 4. uge. I kohorte 2 gives nivolumab hver 2. uge i alt 4 gange, derefter hver 4. uge. Dosis er 3 mg/kg (maks. 240 mg) intravenøst over 30-60 minutter
 • Patienter med progressiv sygdom, som er klinisk stabile kan forblive i behandling i op til 4 uger indtil progressiv sygdom er dokumenteret klinisk, billeddiagnostisk og histopatologiskto stop the study.
 • Behandling ophører ved uacceptabel ikke kontrollerbare bivirkninger samt ved graviditet
Planlagt antal patienter

Stratum 1: 12 patienter
Stratum 2: 26 patienter

Startdato 2020-10-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nummer: 2018-001447-31

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter