NP30179

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Redidiverende eller refraktær

Fase Fase 1
Kort titel NP30179
Lang titel Et multicenter, åbent, fase-1 forsøg for at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og farmakokinetik ved stigende doser af RO7082859, indgivet efter fast, enkelt dosis af obinutuzumab (Gazyva®/Gazyvaro) i patienter med recidiverende/refraktær B-celle, non-Hodgkin lymfom.
Overordnede formål

At teste sikkerheden af RO7082859 ved forskellige doser og dokumentere effektiviteten.

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, åbent, dosiseskalerende studie

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet

Sekundære endpoints
 • Bedste absolutte responsrate
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Farmakokinetik
 • MDT (maksimal tolereret dosis) og DLT (dosis-limiterende toksicitet)
 • Anbefalet dosis og behandlingskadance
 • Præliminær vurdering af antitumor aktivitet
Inklusionskriterier
 • Afhængigt af studiets del, anamnese med- eller pågående:
  - Histologisk verificeret hæmatologisk malignitet, som forventes at udtrykke CD20
  - Recidiv efter eller manglende respons på mindst én tidligere behandlingslinje
  - Ingen yderligere standard palliativ behandling
 • Mindst én målbar læssion
 • Performance status 0-1
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Bivirkninger fra tidligere behandling skal være bedret til mindst grad 1
 • Perifert B-celle tal ≤ 500 celler/mcL
 • Adækvat hæmatologisk funktion samt lever- og nyrefunktion
 • Negative serologiske eller PCR testresultater for akut eller kronisk hepatitis B, samt negative testresultater for hepatitis C og HIV
 • Tilgængelig tumorvæv
Eksklusionskriterier
 • Konisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Akut infektion inden for 72 timer op til første obinutuzumab infusion
 • Tidligere systemisk behandling med immunterapi (f.eks. CTLA4-, PD1- og PDL1-hæmmere) inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til første obinutuzumab infusion
 • Dokumenteret resistens over for en obinutuzumab-holdig behandling
 • Behandling med standard stråleterapi, kemoterapi eller nogen form for forsøgslægemidler inden for 4 uger op til obinutuzumab infusion
 • Tidligere organtransplantation
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til obinutuzumab infusion
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Pågående eller tidligere CNS lymfom
 • Alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom, fx diabetes, pulmonale lidelser eller kendt autoimmun sygdom
 • Vaccination med levende svækket vaccine inden for 4 uger op til obinutuzumab infusion
 • Systemisk immunsupprimerende medicin med undtagelse af kortikosteroid behandling svarende til ≤ 10 mg/dag prednison inden for 2 uger op til obinutuzumab infusion
Behandling

Del 1: Dosiseskalering
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. som single dosis 7 dage inden behandlingsstart
RO7082859 administreres i.v. på dag 1 og 8 i serie 1. Herefter øges RO7082859 dosis fra 5 μg til 810 μg indtil uacceptabel toxicitet eller progression, og stoffet administreres på dag 1 i serier af 2 uger

Del 2: Dosiseskalering
I del 2 inkluderes større patientkohorter. Del 2 igangsættes, når patienterne i del 1 når 810 μg RO7082859 eller den dosis, der giver uacceptable bivirkninger
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. som single dosis 7 dage inden behandlingsstart
RO7082859 administreres i.v. på dag 1 og 8 i serie 1. Herefter øges RO7082859 dosis indtil toxicitet eller progression, og stoffet administreres på dag 1 i serier af 2 uger indtil maximal tolereret dosis og optimal biologisk dosis (OBD) kan defineres

Del 3: Dosisudvidelse
Del 3 igangsættes, når OBD er defineret
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. som single dosis 7 dage inden behandlingsstart
OBD RO7082859 administreres i.v. på dag 1 og 8 i serie 1. Herefter administreres OBD RO7082859 på dag 1 i serier af 2 uger indtil uacceptabel toxicitet eller progression

Planlagt antal patienter

Total: ca. 140, heraf 20 i Danmark

Startdato 2017-02-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT: 2016-001185-28

Clinicaltrials.gov: NCT03075696

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter