NP40126

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Sygdom, yderligere informationer

Diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL)

Fase Fase 1
Kort titel NP40126
Lang titel Et fase 1b-forsøg for at vurdere RO7082859 i kombination med rituximab (R) eller obinutuzumab (G) plus cyclophosphamid, doxorubicin, vincristin og prednison (CHOP) hos forsøgspersoner med recidiverende, refraktært non-Hodgkins lymfom (R/R NHL) eller hos forsøgspersoner med ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL).
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effektivitet af RO7082859 på forskellige dosisniveauer i kombination med standardkemoterapi (CHOP) og obinutuzumab eller rituximab.

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 1b forsøg

Primære endpoints
 • Del 1: Dosislimmiterende toksicitet (DLTs)
 • Del 1 og 2: Bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Del 1 og 2: Procentdel af deltagere med komplet respons
 • Del 1 og 2: Procentdel af deltagere med absolut respons
 • Del 1 og 2: Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Del 1 og 2: Farmakokinetik
 • Ændringer fra baseline i T-celle aktiveringsmarkører
Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 18 år for deltagere med recidiverende eller refraktær NHL eller > 60 år for deltagere med ubehandlet DLBCL
 • For del 1 NHL dosiseskalering og del 2 NHL ekspandering:
  Histologisk verificeret NHL, som forventes at udtrykke CD20, og som har recidiveret eller progredieret efter mindst én tidligere behandling, som indeholder rituximab eller obinutuzumab. Deltagerne skal være egnet til behandling med CHOP, og skal typisk ikke have været udsat for tidligere antracykliner, eller skal under alle omstændigheder ikke have overskredet grænsen for kummulativ livstidsdosis af antracykliner
 • For del 2 ubehandlet DLBCL ekspansion:
  Histologisk verificeret ikke tidligere behandlet DLBCL, som forventes at udtrykke CD20
 • Mulighed for en præbehandlingsbiopsi udtaget mellem sidste dosis af tidligere behandling og initiering af forsøgsbehandlingen på serie 1 dag 1
 • Mindst én målbar læssion ≥ 1,5 cm ved den største dimension på CT scanning
 • Performance status 0-1 for deltagere med NHL eller performance status 0-3 for deltagere med ubehandlet DLBCL
 • Forventet levetid > 18 uger
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling skal have bedret til grad ≤ 1
 • Adækvat hepatisk, hæmatologisk og renal funktion
 • Negativ serologisk eller PCR test for akut eller kronisk hepatitis B infektion
 • Negativ for hepatitis B og C
 • Negativ for HIV
Eksklusionskriterier
 • Kendt aktiv infektion eller reaktivering af latent infektion med nogen form for mikrobiologisk patogen, eller infektion, der har krævet behandling med i.v. antibiotika eller indlæggelse inden for 4 uger
 • Tidligere behandling med systemisk immunterapi inden for 4 uger eller 5 halveringstider op til serie 1 dag 1
 • Anamnese med behandlingskrævende immunrelaterede bivirkninger associeret med tidligere immunterapi;
  - Grad ≥ 3 bivirkninger undtagen grad 3 endokrinopati, der kan kontrolleres med erstatningsbehandling
  - Grad 1-2 bivirkninger, som ikke bedredes til baseline efter afslutning af behandlingen
 • Kontraindikation for nogen af indholdsstofferne i kemoterapien
 • Behandling med standard strålebehandling, kemoterapi eller forsøgs anti-cancer lægemiddel inden for 4 uger op til serie 1 dag 1
 • Tidligere organtransplantation
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til serie 1 dag 1
 • Anamnese med autoimmun sygdom
 • Anamnese med alvorlig allergi eller anafylaktiske reaktioner over for humaniserede eller murine monoklonale antistoffer
 • Anamnese med bekræftet progressiv multifokal leukoencefalopati
 • Nuværende eller tidligere CNS-lymfom
 • Pågående brug af kortikosteroider i doser ækvivalent til > 30 mg prednison pr. dag. Deltagere, som behandles med en lavere dosis, skal have været på stabil dosis i mindst 4 uger op til serie 1 dag 1
 • Tidligere eller nuværende CNS-sygdom som apopleksi cerebri, epilepsi, CNS-vaskulitis eller neurodegenerativ sygdom
 • Alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom, som kan influere resultaterne fra studiet
 • Større kirurgisk indgreb eller alvorlig traume < 28 dage op til serie 1 dag 1, eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under studiet
 • Anden invasiv malign sygdom
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • LVEF < 50%
 • Modtaget levende, svækket vaccine inden for 4 uger op til serie 1 dag 1
 • Rusmiddel eller alkohol misbrug inden for de seneste 12 måneder
 • Anden sygdom, metabolisk dysfunktion, fund ved fysisk undersøgelse eller laboratorieabnormaliteter, der giver mistanke om tilstand, der kan kontraindicere brugen af et forsøgslægemiddel
 • Latent eller aktiv tuberkulose
Behandling

Del 1: Dosiseskalering - recidiverende eller refraktær NHL
RO7082859 administreres i kombination med obinutuzumab + CHOP eller rituximab + CHOP i serier af 21 dage
Eskalerende doser RO7082859 administreres i.v. med en startdosis på 70 μg på dag 8 i serie 2-6
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. som enkeltdosis i serie 1 dag 1
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serie 2-8
CHOP regime administreres i.v. på dag 1

Del 2: Dosisekspansion - recidiverende eller refraktær NHL
RO7082859 administreres i.v. i serier af 21 dage. Dosis er fastsat efter resultaterne i del 1
1000 mg obinutuzumab administreres i.v. som enkeltdosis i serie 1 dag 1
375 mg/m2 rituximab administreres i.v. på dag 1 i serie 2-8
CHOP regime administreres i.v. på dag 1

Del 2: Dosisekspansion - DLBCL
1000 mg obinutuzumab + CHOP regime administreres i.v. på dag 1 i serie 1
375 mg/m2 rituximab administreres sammen med CHOP regime og RO7082859 i.v. i serie 2-8

Del 2: Dosisekspansion - DLBCL
375 mg/m2 rituximab + CHOP regime administreres i.v. på dag 1 i serie 1
375 mg/m2 rituximab administreres sammen med CHOP regime og RO7082859 i.v. i serie 2-8

Planlagt antal patienter

Total: 172, heraf op til 20 personer i Danmark

Startdato 2018-10-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017-003648-18

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03467373

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter