NP41300

Sygdom Behandling på tværs af hæmatologiske sygdomme, Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Hoved-halskræft, Lungekræft, Metastaser (spredning), Modermærkekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel NP41300
Lang titel Et åbent, multicenter dosiseskalerings fase l forsøg med henblik på at vurdere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetikken, farmakodynamikken og den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669, et PD-1/LAG3 bispecifikt antistof, hos patienter med fremskreden og/eller metastatisk kræftsygdom.
Overordnede formål

At fastslå maksimalt toleret dosis (MTD) af RO7247669 og hvilke bivirkninger der er ved RO7247669. Herudover vil der blive undersøgt farmakokinetikken og farmakodynamikken samt den forløbige antitumoraktivitet af RO7247669 hos patienter med solide tumorer.

Undersøgelsesdesign

Ikke-randimiseret, multicenter fase 1 forsøg

Primære endpoints
 • Procentdel af deltagere med dosis limiterende toksicitet (DLT)
 • Procentdel af deltagere med bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmokodynamik
 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrol rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden og/eller metastatisk solid tumor, hvor kurativ eller palliativ intenderet behandling ikke findes, eller ikke er mere effektiv, eller patienten ikke er egnet til
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
 • Andre adækvate laboratorieparametre erhvervet inden for 14 dage op til forsøgsopstart
Eksklusionskriterier
 • Kendt hypersensitivitet over for nogle kompenenter af RO7247669
 • Anden aktiv malign sygdom
 • Kendt med sygdom i CNS, fx apopleksi cerebri, epilepsi, vasculitis, neurodegenerativ sygdom
 • Klinisk alvorlig kardiovaskulær sygdom / cerebrovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til opstart i forsøgsbehandling
 • Kendt HIV eller AIDS relateret sygdom
 • Positiv hepatitis B eller C test, der indikerer akut eller kronisk infektion
 • Anamnase med eller aktiv autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Anamnese med eller klinisk evidens for CNS-primær tumor eller metastaser, inklusiv leptomeningeale metastaser, med mindre de tidligere har været behandlet, er asymptmatiske og ikke har haft behov for steroid eller antikonvulsiva inden for de sidste 14 dage op til screeningen
 • Alvorlig hviledyspnø pga. komplikationer til den maligne sygdom, eller som kræver iltbehandling
 • Kendt aktiv eller ukontrolleret bakteriel, viral, fungal, mycobakteriel, parasitær eller anden infektion, der har krævet behandling med i.v. antibiotika eller indlæggelse inden for 4 uger op til opstart i forsøgsbehandling
 • Alvorlig, ukontrolleret konkomitant sygdom
 • Administration af levende vaccine inden for 28 dage op til opstart i forsøgsbehandling
 • Anamnese med kronisk leversygdom eller evidens for cirrose
 • Sygdom, metabolisk dysfunktion, fund ved fysisk undersøgelse eller anden mistake om tilstand, som kunne kontraindicere behandling med forsøgsmedicin
 • Større kirurgisk indgreb eller alvorligt traume < 28 dage op til første infusion, eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under deltagelse i studiet
 • Behandling med andet forsøgslægemiddel inden for 28 dage eller 5 halveringstider op til første administration af forsøgsmedicin
 • Immunmodulerende lægemidler:
  - Sidste dosis etanercept, infliximab, tacrolimus, cyclosporin, mycophenolic syre, alefacept, efalizumab eller lignende lægemidler < 28 dage op til serie 1 dag 1
  - Langvarig immunsupprimerende behandling, fx for organtransplantation eller kronisk reumatologisk sygdom
 • Kronisk brug af systemiske steroider eller konkomitant højdosis systemisk kortikosteroidbehandling
 • Strålebehandling inden for de seneste 4 uger op til opstart i forsøgsbehandlingen, undtagen palliativ strålebehandling mod et begrænset strålefelt
Behandling

Del A: RO7247669, dosiseskalation
Startdosis er 50 mg og den maksimale dosis, der vil blive afprøvet er 2100 mg.
RO7247669 administreres i.v. på dag 1 i srier af 14 dage (Del A1) eller i serier af 21 dage (Del A2).

Del B: RO7247669, tumorspecifik ekspansionkohorter
Dosis og doseringsplan vil blive fastlagt på baggrund af data fra Del A

Planlagt antal patienter

Total: 200, heraf 20 på Rigshospitalet

Startdato 2019-12-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nr.: 2019-000779-18

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter