Observationsstudie af BTK C481 mutationer hos patienter med CLL/SLL

Sygdom Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sygdom, yderligere informationer

Forsøget er også til patienter med småcellet lymfocytært lymfom (SLL) 

Kort titel Observationsstudie af BTK C481 mutationer hos patienter med CLL/SLL
Lang titel Observationsstudie af Bruton Tyrosinkinase (BTK) C481 mutationer hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) og småcellet lymfocytært lymfom (SLL)
Overordnede formål

At undersøge antallet af patienter med CLL/SLL, der har BTK C481 mutationer samt undersøge ændringer i BTK C481 mutationer efter opstart af BTKi terapi

Undersøgelsesdesign

Observationelt kohorte studie

Primære endpoints
 • Frekvens af BTK C481 mutationer
 • Ændringer i BTK C481 mutationsfrekvens efter opstart af BTKi terapi
Sekundære endpoints
 • Sammenligne frekvensen af BTK C481 mutationer detekteret ved blodprøve eller knoglemarvs/lymfeknude vævsprøve fra samme patient
 • Frekvensen af non-C481 mutationer
 • Forhold mellem BTK C481 mutationer og real-word kliniske faktorer (tid til ophør af behandling, progressionsfri overlevelse, absolut overlevelse osv)
Inklusionskriterier
 • Histologisk og/eller cytologisk verificeret CLL eller SLL
 • Minimum én opbevaret blodprøve taget mellem 1. januar 2010 og 31. marts 2021
 • CLL celler i blodprøve detekteret ved flow cytometri
Eksklusionskriterier
 • Richter’s transformation forud for blodprøvetagning 
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i dette studie men indsamling af blodprøver

 

Deltagende hospitaler
 • Regionshospitalet Gødstrup (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital