Olaparib Astra Zeneca

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Signalvejs-targeteret behandling
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Risikogruppe

Behandlingsrefraktær kræft

Fase Fase 1
Kort titel Olaparib Astra Zeneca
Lang titel Et åbent fase-I parallelgruppeforsøg til undersøgelse af olaparib mht. sikkerhed, tolerabilitet, virkning og farmakokinetik hos pædiatriske patienter med solide tumorer
Overordnede formål

At fastlægge den maksimalt tolerable olaparib dosis der kan anvendes i fase 2 samt undersøge om olaparib muliggør sikker behandling af børn og unge med tilbagefald eller behandlingsresistente kræftformer i eller uden for centralnervesystemet med en mutation i gener involveret i rekombinations DNA reparation (Homologous Recombination Repair, HRR)/genmutation.

Undersøgelsesdesign

Et åbent multicenter studie af sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og effekt af olaparib som monoterapi. Olaparib er en PARP-hæmmer (poly ADP ribose polymerase) som virker mod PARP-afhængige kræfttyper

Primære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Maksimalt tolerable dosis der kan anvendes i senere fase 2 forsøg
Sekundære endpoints
 • Beskrive den pædiatriske farmakokinetik profil, herunder i sammenligning med profilen hos voksne
 • Beskrive anti-tumor aktiviteten (baseret på RECIST v1.1 kriterierne) eller RANO kriterierne hos børn med målbar eller ikke-målbar sygdom - det sidste for minimum 10 patiener med deletær HRR gen mutation
Inklusionskriterier
 • Solid tumor (inkl centralnervesystem men eksklusiv lymfom) med HRR-mutation og uden etableret standardbehandling, I signalidentifikationsfasen er der særlig krav til HRR analysen (se protokol)
 • Alder >= 6 mndr og < 18 år
 • Informeret samtykke
 • Anvendelse af sikker svangerskabsforebyggelse og fraævr af amning
Eksklusionskriterier
 • Tidligere kræft
 • Tidligere PARP-hæmmer behandling
 • Nylig kræftbehandling eller vaccine (se protokol)
 • Komorbiditet - se protokol
 • Anden behandling med lægemidler der er CYP3A hæmmere eller inducere
 • Medfødt genomisk instabilitetssyndrom
Behandling

Olaparib gives som monoterapi een gang dag 1 og derefter 2 gange dagligt. Dosis justeres op eller ned i maksimal tolerabel dosis fasen (se protokol).

 • Dosislimiterende bivirkninger (se protokol) vurderes efter hver 28 dages behandlingsserie.
 • Behandling med Olaparib fortsætter indtil sygdomsprogression eller indtil der optræder uacceptable bivirkninger
Planlagt antal patienter

Op til 48 patienter, herunder 12 patienter i hver af 3 alderskohorter (6 mndr til 6 år; 3-12 år; 12-18 år) til fastlæggelse af max dosis. Derefter op til 12 patienter (min 10) med en germline HRR mutation

Startdato 2020-09-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT nummer: 2018-003355-38

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter