OPTIMISE

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel OPTIMISE
Lang titel Optimering af behandlingsvalg og follow-up ved oligometastatisk kolorektalkræft – et ctDNA guidet fase 2 randomiseret forsøg
Overordnede formål

At undersøge om efterbehandling vejledt af tilstedeværelse af ctDNA i blod er bedre end den nuværende efterbehandling 

Undersøgelsesdesign

Et fase 2 randomiseret forsøg

Primære endpoints
 • Antal patienter uden recidiv 2 år efter lokal behandling
Sekundære endpoints
 • Molekylærbiologisk respons på behandling
 • Tid til molekylærbiologisk recidiv
 • Tid til radiologisk recidiv
 • Lokal og fjernrecidiv
 • Absolut overlevelse
 • Kosteffektivitet
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Kurativ intenderet behandling med kirurgi, radio-frekvensablation, strålebehandling (eller anden eksperimentel lokalbehandling) af metastatisk kolorektal cancer
 • Ingen tegn til restsygdom ved standard undersøgelser efter behandling 
 • Alder ≥ 18 år
 • Performance status 0-2
 • Klinisk egnet til adjuverende trestofskemoterapi efter investigators vurdering
 • Adækvat knoglemarvs-, nyre- og leverfunktion der tillader kemoterapi (svt. samlet neutrofilocyttal ≥1.5x109/l, trombocytter ≥ 100x109/l, bilirubin ≤ 1.5 x øvre nor-malgrænse, alanin transferase ≤ 3 x øvre normalgrænse og beregnet eller målt glomerulær filtrationsrate på mindst 30 ml/min)
Eksklusionskriterier
 • Neuropati grad > 1
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 5 år fraset non-melanom hudkræft og carcinoma in situ cervix uteri
 • Intolerance eller allergi overfor 5-FU, leucovorin, oxaliplatin, irinotecan eller capecitabin
Behandling

Arm A: standardbehandling
Opfølgning uden adjuverende kemoterapi eller adjuverende kemoterapi med 5-FU eller 5-FU + oxaliplatin

Arm B: ctDNA-guidet behandling

- ctDNA positivitet - intensiveret adjuverende kemoterapi med 5-FU, oxaliplatin og irinotecan (FOLFOXIRI) i 4 måneder efterfulgt af 5-FU monoterapi i 2 måneder

- ctDNA negativitet - opfølgning uden behandling med kemoterapi eller adjuverende kemoterapi med monoterapi 5-FU eller 5-FU + oxaliplatin i 6 måneder

Planlagt antal patienter

i alt 350 patienter

Startdato 2022-02-01
Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-02-26
Resumé for patienter