PEAK

Sygdom GIST: Sarkom i mave-tarmkanalen
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel PEAK
Lang titel Et randomiseret, åbent, klinisk multicenter fase 3-forsøg til undersøgelse af CGT9486 + sunitinib vs. sunitinib hos forsøgspersoner med lokalt fremskredne, inoperable eller metastatiske gastrointestinale stromale tumorer
Overordnede formål

At undersøge effekten af GCT9486 kombineret med sunitinib sammenlignet med sunitinib alene som behandling til patienter med fremskredne, inoperable eller metastatiske gastrointesitnale stromale tumorer (GIST)

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Sygdomskontrolrate
 • Tid til respons
 • Varighed af respons
 • Bivirkninger
 • Ændring fra baseline i laboratorieværdier
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret lokalt fremskreden, metastatisk og/eller inoperabel GIST
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller intolerance overfor imatinib 
 • Kun tidligere behandling med imatinib
 • Minimum 1 målbar læsion jf. mRECIST 1.1
 • Performance status 0-2
 • Toksiciteter fra tidligere behandling er bedret til ≤ grad 1 (eller baseline), inklusiv klinisk signifikante abnorme laboratorieværdier, før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Klinisk acceptable lokale laboratorie-screeningsresultater
Eksklusionskriterier
 • Tidligere anticancer behandling inden for 14 dage eller 5 halveringstider (hvad end der er kortest) op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Brug af stærke CYP3A4 inhibitorer eller inducere inden for 14 dage eller 5 halveringstider (hvad end der er længst) op til første dosis af forsøgsmedicinen eller har behov for at fortsætte behandling med stærke CYP3A4 inhibitorer eller inducere i løbet af forsøget
 • Kendt hypersensitivitet overfor sunitinib eller et af komponenterne i GCT8486
 • Kendt PDGFR-aktiverende mutation eller kendt succinat dehydrogenase defekt
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (se protokol for detaljer)
 • Større operation inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Gastrointestinale abnormaliteter inklusiv, men ikke begrænset til, signifikant kvalme eller opkastninger, malabsorption, ekstern biliær shunt, eller signifikant tarmresektion som kan påvirke adækvat absorption
 • Aktiv blødning eksklusiv blødning fra hæmorider eller tandkød
 • Anden samtidig alvorlig sygdom eller ukontrolleret medicinsk lidelse (fx ukontrolleret diabetes, aktiv ukontrolleret infektion eller klinisk signifikant leversygdom) som kan påvirke deltagelse i forsøget
 • Positiv for HIV 1/2 eller positiv for hepatitis B overfladeantigen eller hepatitis C virus antistof
 • Aktiv, ukontrolleret, systemisk bakteriel, svampe- eller viral infektion ved screening
 • Anamnese med eller samtidig klinisk stabil malign sygdom accepteres hvis sygdom er klinisk insignifikant, ingen behandling er påkrævet og patienten er klinisk stabil
Behandling

Eksperimentel arm
CGT9486 administreres per o.s. en gang dagligt i serier á 28 dage 
37.5 mg sunitinib administreres per o.s. en gang dagligt i serier á 28 dage

Kontrol arm
37.5 mg sunitinib administreres per o.s. en gang dagligt i serier á 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 388 patienter, heraf ca. 3 i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-500637-80

Clinicaltrials.gov: NCT05208047

Andet protokol ID: CGT9486-21-301

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2023-03-10
Resumé for patienter