POD1UM-303

Sygdom Analkræft, Endetarmskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel POD1UM-303
Lang titel Et fase 3, globalt, dobbeltblindet, ranomiseret multicenterforsøg til vurdering af carboplatin-paclitaxel sammen med INCMGA00012 eller placebo hos deltager med inoperabelt lokalt tilbagevendende eller metastatisk planocellulært karcinom i analkanalen, som ikke tidligere har været behandlet med systemisk kemoterapi
Overordnede formål

At undersøge effekten og sikkerheden af carboplatin-paclitaxel i kombination med INCMGA00012 eller placebo hos patienter med kræft i analkanalen

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, placebokontrolleret, globalt multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrolrate
 • Bivirkninger relateret til behandlingen
 • Farmakokinetik for retifanlimab
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret, inoperabel lokalt recidiverende eller metastatisk planocellulært karcinom i analkanalen
 • Ingen tidligere systemisk behandling udover følgende:
  - kemoterapi givet samtidig med strålebehandling som radiosensiitiverende lægemiddel
  - tidligere neoadjuverende eller adjuverende behandling hvis denne er færdig mindst 6 måneder før inklusion
 • Målbar sygdom jf RECIST v1.1
 • Tilgængeligt biopsimateriale og blodprøver
 • Performance status 0-1
 • Hvis HIV-positiv skal denne være velbehandlet og stabil
Eksklusionskriterier
 • Har modtaget tidligere PD-1 eller PD-L1 targeteret behandling
 • Har modtaget tidligere strålebehandling med eller uden radiosensitiverende kemoterapi inden for 28 dage op til behandlingsstart
 • Deltagere med laboratieværdier udenfor protokollens definerede værdier
 • Anamnase med anden malign sygdom inden for 3 år. Undtagelser forekommer
 • Klinisk signifikant lunge, hjerte, gastrointestinal eller autoimmun sygdom
 • Aktiv infektion, inklusiv hepatitis A, B og C
 • Har modtaget levende vaccine inden for 28 dage op til behandlingsstart
 • Anamnase med organtransplantation inklusiv allogen stamcelletransplantation
 • Kendt med aktive CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Kendt hypersensitivitet til platin, paclitaxel, anden monoklonal antistofbehandling eller anden komponent i behandling som ikke kan behandles med standard tiltag som antihistaminer eller kortikosteroider
 • Nuværende brug af lægemidler som ifølge protokollen ikke tillades
 • Perifer neuropati ≥ grad 2
Behandling

Arm 1: placebogruppe
carboplatin AUC5 administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8, 15 i serier af 28 dage
placebo administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage

Arm 2: eksperimentalgruppe
carboplatin AUC5 administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage
80 mg/m2 paclitaxel administreres i.v. på dag 1, 8, 15 i serier af 28 dage
500 mg INCMGA00012 (retifanlimab) administreres i.v. på dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

300 patienter

Startdato 2021-07-01
Deltagende hospitaler
 • Gentofte Hospital
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

CilinicalTrials.gov nr.: NCT04472429

Diverse

Sponsor: Incyte Corporation

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-10-01
Resumé for patienter