Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft

Sygdom Modermærkekræft
Stadie Stadie 4
Kort titel Prædiktive biomarkører ved metastatisk modermærkekræft
Lang titel Prædiktive biomarkører for immun checkpointhæmmere behandling
Overordnede formål

At etablere en prædiktiv immunprofil til immunterapi hos patienter med metastatisk melanom samt karakterisere genetisk heterogenitet af metastatisk melanom ved initiering af behandling samt i forbindelse med respons til behandlingen

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationsstudie

Primære endpoints
  • Sammenhæng mellem immunprofiler og absolut overlevelse, progressionsfri overlevelse og responsrate
  • Sammenhæng mellem immunprofiler og histopatologiske forhold
  • Sammenhæng mellem immunprofiler og blodparametre
  • Sammenhæng mellem immunhistokemiskeprofiler og genekspression
  • Immunprofil af tumor ved baseline og efter 3 måneders behandling
Inklusionskriterier
  • Diagnosticeret med inoperabel, metastatisk melanom
  • Sygdom tilgængelig for biopsi
  • 1. linje behandling med checkpointinhibitorer: pembrolizumab eller kombination af nivolumab og ipilimumab
Eksklusionskriterier

ingen

Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling tilknyttet dette studie

Der samles vævsprøver ved baseline og efter 3 måneders behandling

Planlagt antal patienter

i alt 60 patienter

Deltagende hospitaler
  • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter