Pre-Can

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme
Kort titel Pre-Can
Lang titel Præscreening af lægemidler efter genanalyse med henblik på målrettet behandling.
Overordnede formål

Det primære formål med dette projekt er at undersøge forekomsten af specifikke udtryk af kræftgener i kræftceller hos individuelle patienter metastatisk kræft, med henblik på målrettet behandling
Sekundære formål er:
1. At etablere patientderiveret xenograft (PDX) og organoider for hver patient og screene for følsomhed af lægemidler mhp evt. senere at tilbyde den mest effektive behandling til patienten.
2. At identificere biomarkører for følsomhed og resistens overfor disse lægemidler i organoider og PDX modeller samt validering af disse i behandlede patienter.
3. At belyse behandlingsinduceret ændringer i mønsteret af kræftgener i såvel cirkulerende tumor DNA fra blod og fra tumorvæv mhp at identificere resistensmekanismer overfor targeteret behandlinger

Undersøgelsesdesign

Observationelt, prospektivt studie

Primære endpoints

Resultatet af et givet behandlingstilbud vil blive evalueret afhængig af den enkelte forsøgsprotokol, med objektiv responsrate (RECIST), median progressionsfri overlevelse og median overlevelse som minimum.
Forandringerne i cancergenomet hos patienter med exceptionelt godt eller dårligt respons vil blive sammenlignet med forandringer i cancergenomet hos patienter med mere normalt respons og vil blive beskrevet.

Inklusionskriterier
  • Patienter med kræft, som ikke er tilgængelig for kurativ behandling (ved operation, radioterapi og/eller kemoterapi)
  • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
  • Konkurrerende alvorlige medicinske lidelser
Behandling

Der er ingen selvstændig behandling tilknyttet dette studie.
Der foretages en biopsi initialt, når patienten inkluderes i projektet og ved forværring i sygdomsstatus.
Der tages også blodprøver.

Planlagt antal patienter

Total: ca. 500

Startdato 2017-02-01
Deltagende hospitaler
  • Rigshospitalet
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter