PROPANE

Sygdom Sarkomer
Sygdom, yderligere informationer

Fremskreden angiosarkom og udifferentieret pleomorf sarkom

Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel PROPANE
Lang titel Et fase 2 forsøg med propanolol i kombination med pembrolizumab til patienter med fremskreden angiosarkom eller udifferentieret pleomorf sarkom
Overordnede formål

At undersøge effekt og bivirkninger af propanolol kombneret med pembrolizumab som behandling til patienter med fremskreden angiosarkom eller udifferentieret pleomorf sarkom samt vurdere om forandringer i vævs- og blodprøver kan forudsige behandlingseffekten

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 2 interventionsforsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse efter 3 måneder
Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Varighed af respons
 • Progressionfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Sikkerhed og tolerabilitet
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ikke-resektabel lokalt fremskreden eller metastatisk angiosarkom eller udifferentieret pleomorf sarkom med progression eller uden klinisk gavn af 1. linje kemoterapi
 • Performance status ≤ 2
 • Evaluerbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Tilgængelig arkiveret tumorvæv taget inden for 3 måneder op til forøsgets start eller en frisk biopsi
 • Adækvat organ- og knoglemarvsfunktion 
Eksklusionskriterier
 • Forventet restlevetid < 3 måneder
 • Moderat til alvorlig grad af bronkiel astma eller kronisk obstruktiv pulomal sygdom
 • Akut eller ikke-stabil hjerteinsufficiens
 • Andre forhold, der kontraindicerer behandling med propanolol
 • Tidligere systemisk behandling målrettet PD-1/PDL-1 eller andre immun-checkpoint inhibitorer
 • Behandling med propanolol inden for 4 uger op til opstart af forsøgsbehandling
 • Tidligere strålebehandling, kemoterapi eller målrettet behandling med små molekyler inden for 2 uger og/eller behandling med monoklonale antistoffer inden for 4 uger
 • Ikke kommet sig tilstrækkeligt efter bivirkninger fra tidligere behandling
 • Klinisk aktive eller ustabile CNS metastaser
 • Seriøs eller ukontrolleret medicinsk lidelse, der kan øge patientens risiko i forsøget, forhindre patienten i at få forsøgsbehandlingen eller på anden måde påvirke forsøgets resultater
 • Aktiv, kendt eller formodet autoimmun sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Behov for systemisk behandling med kortikosteroider (>10 mg daglig prednison eller ækvivalent) eller anden immunsupprimerende behandling. Inhalerede eller topiske steroider og adrenal erstatning i doser > 10 mg dagligt prednison eller ækvivalent kan accepteres ved fraværet af aktiv autoimmun sygdom
 • Anamnese med HIV eller AIDS
 • Anamnese med allergi overfor forsøgsmedicinen eller et af deres indholdsstoffer
 • Anamnese med alvorlig hypersensitivitet overfor monoklonale antistoffer
Behandling

40 mg propanolol administreres per o.s. to gange dagligt i serier á 21 dage

2 mg/kg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i serier á 21 dage

Planlagt antal patienter

I alt ca. 80 patienter, 40 patienter med angiosarkom og 40 patienter med udifferentieret pleomorf sarkom 

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2021-003788-82

Clinicaltrials.gov: NCT05961761

Andet protokol ID: SA2115

Primær investigator Herlev Hospital
Resumé for patienter