ProTarget

Sygdom Analkræft, Behandling på tværs af kræftsygdomme, Blærekræft, Brystkræft - kvinder, Bugspytkirtelkræft, Endetarmskræft, Hjernetumor, Hoved-halskræft, Leverkræft, Lungekræft, Mavesækskræft, Prostatakræft, Spiserørskræft, Tyktarmskræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel ProTarget
Lang titel Et dansk, nationalt lægemiddelforsøg hvor målrettet kræftbehandling baseret på genomisk profilering undersøges
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effektivitet af godkendte lægemidler, som anvendes off-label til målrettet behandling af fremskreden cancer baseret på genomisk profil.

Undersøgelsesdesign

Et prospektivt, ikke-randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret fremskreden eller metastatisk malign sygdom hvor der ikke findes flere standardbehandlinger
 • Performace status 0-2
 • Adækvat organfunktion:
  Neutrofiltal ≥ 1500 L
  Hæmoglobin > 5.6 mmol/L
  Trombocytter >75.000/L
  Total bilirubin < 1.5 x af øvre grænseværdi
  ASAT og ALAT < 2.5 x af øvre grænseværdi ( < 5 x af øvre grænseværdi ved kendte levermetastaser)
  eGFR > 50 mL/min/1.73m2
 • Målbar eller evaluerbar sygdom jf. RECIST v1.1
 • Tilgængelige resultater af genomisk eller immunhistokemisk undersøgelse af protein-ekspression
 • Tumorens genomiske profil giver mulighed for målrettet behandling med et af de godkendte lægemidler
 • Ved administration af medicin per os - ingen synkebesvær eller malabsorptionssyndrom
Eksklusionskriterier
 • Persisterende toksicitet > grad 2, relateret til tidligere behandling som blev afsluttet inden for 4 uger op til inklusion. Patienter med perifer neuropati ≥ grad 3 ekskluderes.
 • Tidligere behandling med forsøgslægemidlet mod samme malign sygdom
 • Tumorer med en genprofil som tyder på resistens over for ét af forsøgslægemidlerne kan stadig modtage en af de andre forsøgsbehandlinger
 • Anden anticancer behandling eller kastrationsbehandling ved prostatakræft. Behandlingen skal være påbegyndt ≥ 1 måned før forsøgsstart. Patienten må behandles med warfarin, lavmolekylært heparin eller direkte faktor Xa-hæmmere så længe disse ikke er kontraindiceret til det specifikke forsøgslægemiddel patienten skal modtage
 • Progredierende hjernemetastaser eller nedsat kognitiv funktion. Patienter med tidligere behandlede hjernemetastaser kan indgå i forsøget såfremt de ikke har haft krampeanfald eller fald i neurologisk status inden for 3 måneder op til forsøgsopstart og har ikke fået steroidbehandling inden for 1 måned op til forsøgsopstart
 • Specifikke eksklusionskriterier for patienter med glioblastom:
  Behandling med enzym-inducerede antiepileptika
  Modtaget strålebehandling indenfor 3 måneder op til progression
  Modtaget strålebehandling over 65 Gy, stereotaktisk strålebehandling eller brachyterapi uden at der foreligger histologisk bevis for progression
 • Alvorlig kardiovaskulær sygdom
 • LVEF < 40 %
 • Apopleksi cerebri eller myokardieinfarkt inden for 4 måneder op til forsøgsopstart
 • Akut gastrointestinal blødning inden for 1 måned op til forsøgsopstart
 • Kendt overfølsomhed over for forsøgslægemidlets indholdsstof eller tilsætningsstoffer
Behandling

Studiets 10 arme:

Arm 1: Alectinib
Arm 2 Atezolizumab
Arm 3: Avelumab
Arm 4: Axitinib
Arm 5: Erlotinib
Arm 6: Vemurafenib + cobimetinib i kombination
Arm 7: Trastuzumab + pertuzumab i kombination
Arm 8: Trastuzumabemtansin
Arm 9: Vismodegib
Arm 10: Niraparib

Lægemidlet administreres i serier af 21 til 28 dage som gentages til sygdomsprogression eller til patienten ønsker at udgå af forsøget

Planlagt antal patienter

Total antal patienter: 300

Startdato 2021-03-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04341181

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter