Protonbehandling til patienter med kræft i leveren

Sygdom Leverkræft
Fase Fase 2
Kort titel Protonbehandling til patienter med kræft i leveren
Lang titel Et nationalt fase II studie af protonterapi til patienter med kræft i leveren
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og effekt af protonterapi med nedsat dosis til den raske del af leveren sammenlignet med konventionel foton-baseret stråleterapi til behandling af skrøbelige patienter med leverkræft

Undersøgelsesdesign

En-armet, prospektivt fase II studie

Primære endpoints
 • Andelen af overlevende patienter inden for 4 måneder efter opstart af stråleterapi
 • Andelen af patienter med strålings-induceret lever sygdom (RILD) defineret som forværring af Child-Pugh score ≥ 2 inden for 4 måneder efter opstart af stråleterapi
Sekundære endpoints
 • Toksicitet
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse
 • Hospitalisering grundet strålings-inducerede komplikation
 • Livskvalitet (HRQoL) og patient-rapporterede outcomes
 • Lokal kontrol
 • Reduktion i stråledosis til leveren sammenlignet med standard røntgenbaseret behandling
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med primær leverkræft
 • Ingen ekstrahepatisk sygdom
 • Ikke egnet til eller ikke ønsker operation eller radiofrekvensablation
 • Performancestatus ≤ 2
 • Total diameter af kræftknuden ≤ 12 cm og max 3 områder
 • Adækvat leverfunktion defineret som Child Pugh score ≤ 8 eller fravær af cirrose
 • Kommet sig tilstrækkeligt fra toksiciteter fra tidligere behandling
 • Tidligere eller nuværende hepatitis C infektion skal have afsluttet behandlingen 1 måned før indgang i studiet
 • Patienter med hepatitis B infektion kan indgå, hvis behandlingen har været givet i mindst 4 uger og virus loaded er mindre end 100 IU/mL. Behandlingen bør fortsættes under hele protonbehandlingen
 • Adækvat organfunktion defineret som:
  - Hæmatologisk: hæmaglobin ≥ 6 mmol/l, absolut neutrofil count ≥ 1,5x109/L, blodplader ≥ 50x109/L
  - Hepatisk: bilirubin ≤ 1,5xULN, ALAT ≤ 1,5xULN
  - Renal: kreatinin ≤ 1,5xULN
 • Gennemsnitlig stråledosis til leveren mindre end 24 Gy for Child Pugh A patienter og mindre end 12 Gy for Child Pugh B patienter
Eksklusionskriterier
 • Tidligere røntgenbaseret stråleterapi mod leveren
 • Child Pugh score ˃ 8
 • Tumor mindre end 1 cm fra kritiske risikoorganer
 • Tidligere selektiv intern strålebehandling
 • Forekomst af hepatisk encefalopati indenfor de seneste 6 måneder
 • Ukontrolleret ascites med behov for tapning ˃ 1 gang per måned
 • Forekomst af blødning fra øsofagus indenfor den sidste måned, ved tidligere blødning fra øsofagus skal er være foretaget kontrol kikkertundersøgelse for at sikre maksimalt grad 1 åreknuder
 • Metal implantater, der kan forstyrre beregning af stråledosis
 • Manglende mulighed for at indsætte markører forud for strålebehandlingen grundet utilstrækkelig blodkoagulation
Behandling

Protonstråling på dag 1-5 i serier af 7 dage (i alt 3 serier).

Dosis for patienter med perifær tumor (˃ 2 cm fra porta hepatis):
• 67,5Gy/15fx

Dosis for patienter med central tumor (≤ 2 cm fra porta hepatis):
• 58 Gy/15fx

Planlagt antal patienter

Ca. 50 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Deltagende afdelinger

Dansk Center for Partikel Terapi, Aarhus Universitetshospital 

Protokolnr

VEK nr. 1-10-72-203-21

Primær investigator Aarhus Universitetshospital