Quizartinib

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Quizartinib
Lang titel Et fase 1 og 2, multicenter, dosisekskalerings studie til vurdering af sikkerhed, farmakokinetik og -dynamik af Quizartinib i kombinationsbehandling med kemoterapi eller som fortsat monoterapi hos børn med AML med FLT3-ITD (intern tandem duplikation) mutation.
Overordnede formål

I fase 1 at bestemme den anbefalede fase 2 dosis (RP2D) af Quizartinib, i kombination med kemoterapi hos børn >=1 år.
At bestemme den komplet remissionsrate, toksicitet og farmakokinetik.

Undersøgelsesdesign

Et åbent, multicenter, enkelt-arm, fase 1 o 2 studie til fastlæggelse af sikkerhed, farmakokinetik og -dynamik samt effekt af Quizartinib givet sammen med fludarabine og cytarabine (FLA) (2 cykler) efterfulgt af konsoliderings kemoterapi og stamcelletransplantation, samt vedligeholdelses-monoterapi hos børn med resistant/recidiveret AML med
FLT3-ITD mutation.

Primære endpoints
 • Frekvens af dosis-limiterende toksicitet (DLTs).
Sekundære endpoints
 • Sikkerhed og tolerabilitet: Forekomst af toksiske dødsfald samt andre bivirkninger og klinisk betydende abnorme laboratorieværdier
 • Anti-leukæmisk effekt: Responsraten efter 1. og 2. behandlingsserie vurderet ved flowcytometrisk analyse af knoglemarv
 • Overlevelse og recidiv-fri overlevelse.
 • Serum farmakokinetik af Quizartinib og dets metabolitter.
 • Forekomst af muteret og normal FLT3 under behandling.
Inklusionskriterier
 • Recidiveret eller behandlingsresistent AML; herunder recidiv efter hSCT
 • FLT3-ITD activerende mutation
 • recidiv med høj-risiko genetiske forandringer
 • Alder ≥1 måneder og ≤21 år
 • Ingen betydende toksicitet efter tidliere behandling
 • Karnofsky eller Lansky score >=50%
 • Sikker svangerskabsprofylakse
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Isoleret CNS recidiv
 • Akut promyelocyt AML eller juvenil myelomonocytær leukæmi
 • Down Syndrom
 • Recidiveret/behandlingsrefraktær acute promyelocyt leukæm
 • Aktiv betydende infektion
 • Anden anticancerbehandling planlagt
 • Lansky eller Karnofsky score < 60
 • Intolerance over for en eller flere af de cellegifte der indgår studiet
Behandling

Cyklus 1: Cytarabine iv, fludarabine iv samt kemoterapi (methotrexate, cytarabine, steroid) gives som angivet i protokol sammen med dagligt Quizartinib peroralt i eskalerende doser i fase 1, samt i den fra fase 1 maksimalt tolerable dosis i fase 2.
Cyklus 2 gives inden for 70 dage fra start af cyklus 1. Anden kemoterapi end quizartinib daglig er det samme som i cyklus 1.
Herefter kan gives konsoliderende kemoterapi (se protokol) samt Quizartinib dagligt eller stamcelle transplantation.
Vedligeholdelsesbehandling med daglig peroral Quizartinib i ca 1 år.

Planlagt antal patienter

Mindst 9-30 patienter i fase 1 og mindst 26 i fase 2 (i DK samt internationalt).

Startdato 2021-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Prookol version: AC220-A-U202

EudraCT nummer: 2016-002919-18

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-09-16