RESET-R

Sygdom Endetarmskræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel RESET-R
Lang titel Immunterapi til patienter med tidlig dMMR rektumcancer
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed af immunterapi med nivolumab og ipilimumab som behandling til patienter med stadie 1-3 MSI/dMMR rektumcancer

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Komplet klinisk respons evalueret på dag 93 (+/- 7 dage) efter 1 eller 2 behandlingsserier
Sekundære endpoints
 • Andel af patienter med komplet biologisk respons efter 1 eller 2 behandlingsserier
 • Andel af patienter uden tegn på recidiv efter 12 måneder
 • Responsrate
 • Bivirkninger
 • Sammenhæng mellem biomarkører og effekt
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret ikke-metastatisk rektumcancer stadie 1-3
 • Ikke kandidat til lokalbehandling
 • Histologisk verificeret mismatch repair defekt (dMMR) eller mikrosatellit instabilitet (MSI)
 • Performance status 0-1
 • Ingen tidligere kemoterapi, stråleterapi eller immunterapi mod kolorektal cancer
 • Adækvat hæmatologisk funktion
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Andre forhold eller anden behandling, som kan påvirke resultatet af forsøget, eller som kan øge patientens risiko i forsøget
 • Konkomitant brug af systemiske glukokortikoider svarende til > 10 mg/dag prednisolon. Behandling med systemiske glukokortikoider skal være afsluttet senest 2 uger før inklusion
 • Kendt, aktiv eller formodet autoimmun sygdom. Patienter med vitiligo, type I diabetes mellitus, residual hypothyoridisme grundet autoimmune forhold som kun kræver hormonerstatningsterapi eller psoriasis som ikke kræver systemisk behandling kan indgå i forsøget
 • Kendt allergi eller intolerance overfor nivolumab eller ipilimumab
Behandling

1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 i serie 1 og evt. på dag 1 i serie 2 (total dag 50)

3 mg/kg nivolumab administreres i.v. på dag 1 og 15 i serie 1 samt evt. på dag 1 og 15 i serie 2 (total dag 50 og 65)

Planlagt antal patienter

39 patienter

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05732389

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-10-30
Resumé for patienter