RESILIENCE

Sygdom Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 2
Kort titel RESILIENCE
Lang titel Remote iskæmisk prækonditionering hos patienter med lymfom som modtager antracykliner
Overordnede formål

At undersøge om teknikken "remote iskæmisk prækonditionering" kan reducere kardiotoksicitet hos patienter med non-Hodgkin lymfom (NHL), som får behandling med antracykliner

Undersøgelsesdesign

Multicenter, prospektivt, dobbeltblindet, randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints
 • Ændring i LVEF
Sekundære endpoints
 • Rate af antracyklin-induceret kardiotoksicitet
 • Rate af atrieflimmer
 • Rate af hospitalisering grundet kardiotoksicitet
 • Tid til død uanset årsag
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med NHL
 • Planlagt behandling med ≥ 5 serier kemoterapi inklusiv antracykliner
 • Præ-kemo LVEF > 40%
 • Tilstedeværelse af ≥ 1 af følgende risikofaktorer for udvikling af kardiotoksicitet:
  • Tidligere koronararteriesygdom uden tegn på tidligere myokardieinfarkt (en af følgende):
   • Tidligere koronar revaskularisering
   • Anamnese med signifikant ikke-revaskulariseret koronarstenose
  • LVEF 41-54%
  • Alder ≥ 65 år
  • Tidligere diagnosticeret med arterial hypertension (med eller uden behandling)
  • Kronisk nyresygdom
  • Nuværende eller tidligere ryger
  • BMI ≥ 30 kg/m2
  • LVH på screenings EKKO
  • Alkoholmisbrug (≥ 21 genstande om ugen)
 • Sinusrytme på screenings EKG
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med en af følgende sygdomme:
  • Anden malign sygdom som behandles
  • Tidligere klinisk diagnose med hjertesvigt
  • Tidligere diagnose med akut myokardieinfarkt
  • Kronisk atrieflimren
  • Alvorlig valvulær eller subvalvulær hjertesygdom
  • Alvorlig perifer arteriel sygdom i overekstremiteter eller arteriovenøs (AV) shunt i armen
 • Diabetes
 • Kontraindikationer for CMR:
  • Alvorlig klaustrofobi
  • Ethvert apparat som kan påvirke MR
  • Implanteret biomedicinsk hjerte-apparat (inkl. pacemarker, ICD eller CRT)
 • Alvorlig trombocytopeni (trombocytter < 50) inden for de sidste 3 måneder
 • Deltagelse i andet klinisk forsøg
Behandling

Interventionsgruppe: fjern iskæmisk prækonditionering (FIP-behandling)
FIP udføres på armen én gang om ugen under hele kemoterapiforløbet (2-4 måneder). Målingerne udføres hjemmefra

Kontrolgruppe: simuleret fjern iskæmisk prækonditionering (SFIP-behandling)
SFIP udføres på armen én gang om ugen under hele kemoterapiforløbet (2-4 måneder). Målingerne udføres hjemmefra

CMR foretages på patienter i begge gruppe i alt 3 gange (før, under og efter 2 måneders kemoterapi)

Planlagt antal patienter

608 patienter

Deltagende hospitaler
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT05223413

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-06-22
Resumé for patienter