Ruby 2

Sygdom Livmoderkræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel Ruby 2
Lang titel Et fase 3, randomiseret, dobbeltblindet, multicenterforsøg med dostarlimab (TSR-042) plus carboplatin-paclitaxel versus placebo plus carboplatin-paclitaxel hos patienter med recidiverende eller primær fremskreden endometriecancer
Overordnede formål

At undersøge effektivitet og sikkerhed af dostarlimab plus carboplatin-paclitaxel versus placebo plus carboplatin-paclitaxel hos patienter med recidiverende eller primær fremskreden endometriecancer

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, dobbeltblindet, fase 3 multicenterforsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse 
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektive responsrate
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Patientrapporterede oplysninger
 • Progressionsfri overlevelse 2 – tid fra randomisering til dato for progression ved første efterfølgende anticancer behandling efter forsøgsbehandlingen
 • Sikkerhed og tolerabilitet 
 • Farmkokinetik
 • Immunogenicitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret recidiverende eller fremskreden endometriecancer 
 • Tilstrækkelig tumorvævsprøve ved screening til undersøgelse af MMR/MSI-status
 • Stadium III eller IV sygdom eller første recidiv af endometriecancer med et lavt potentiale for helbredelse ved strålebehandling eller kirurgi alene eller i kombination, og opfylder mindst 1 af følgende kriterier:
  • Primær stadium IIIA til IIIC1 sygdom med tilstedeværelse af evaluerbar eller målbar sygdom jf. RECIST 1.1
  • Primær stadium IIIC1 sygdom med karcinosarkom, clear-celle, serøs eller blandet histologi (indeholdende ≥ 10 % karcinosarkom, clear-celle eller serøs histologi) uanset tilstedeværelse af evaluerbar eller rmålbar sygdom 
  • Primær stadie IIIC2 eller stadie IV sygdom uanset tilstedeværelse af evaluerbar eller målbar sygdom
  • Første recidiv af sygdom og har ikke modtaget systemisk anticancerbehandling
  • Tidligere modtaget neoadjuverende/adjuverende systemisk anticancerbehandling og haft recidiv ≥ 6 måneder efter afsluttet behandling
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
 • Normalt blodtryk eller tilstrækkeligt behandlet hypertension, systolisk blodtryk ≤ 140 mmHg og diastolisk blodtryk ≤ 90 mmHg.
 • Være i stand til at tage medicin per os
Eksklusionskriterier
 • Modtaget neoadjuverende/adjuverende systemisk anticancerbehandling for primær sygdom i stadie III eller IV og:
  • ingen recidiv eller progression før første dosis af forsøgsmedicin ELLER
  • haft et recidiv eller progression i sygdom inden for 6 måneder efter afsluttet anticancerbehandling før første dosis af forsøgsmedicin
   Bemærk: Lavdosis cisplatin givet som strålesensibiliserende middel eller hormonbehandlinger udeluker ikke forsøgspersoner fra deltagelse i forsøget
 • Haft >1 recidiv af endometriecancer
 • Modtaget tidligere behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1 eller anti-PD-L2
 • Modtaget tidligere kræftbehandling (kemoterapi, målrettede terapier, hormonbehandling, strålebehandling eller immunterapi) inden for 21 dage eller <5 halveringstider af den seneste terapi op til forsøges dag 1, alt efter hvad der er kortest
  Bemærk: Palliativ strålebehandling på et lille felt ≥1 uge før dag 1 kan tillades
 • Kendt med samtidig anden malign sygdom, eller tidligere non-endometriel invasiv malignitet, og har været sygdomsfri i <3 år, eller har modtaget aktiv behandling inden for de sidste 3 år for sin anden malign sygdom. Non-melanom hudkræft er tilladt
 • Kendt med ukontrollerede CNS-metastaser, carcinomatøs meningitis eller begge dele. Bemærk: Forsøgspersoner med tidligere behandlede hjernemetastaser kan deltage, forudsat at de er stabile (for detaljer, se protokol)
 • Kendt med HIV, aktiv hepatitis B eller C
 • Aktiv autoimmun sygdom, som har krævet systemisk behandling i de seneste 2 år. Erstatningsterapi betragtes ikke som en form for systemisk terapi (f.eks. tyreoideahormon eller insulin)
 • Kendt immundefekt eller modtaget systemisk steroidbehandling eller anden form for systemisk immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Er ikke kommet sig over bivirkninger fra tidligere cytotoksisk behandling (dvs. til grad ≤1 eller til baseline) eller modtaget transfusion af blodprodukter, kolonistimulerende faktorer eller rekombinant erytropoietin inden for 21 dage op til første dosis af forsøgsmedicin. Bemærk: Forsøgspersoner med grad ≤2 neuropati, grad ≤2 alopeci eller grad ≤2 træthed er undtaget
 • Er ikke kommet sig tilstrækkeligt over bivirkninger eller komplikationer efter større operation før påbegyndelse af forsøgsbehandlingen
 • Kendt overfølsomhed over for carboplatin, paclitaxel eller dostarlimab komponenter eller hjælpestoffer
 • Deltager i et andet forsøg og modtager forsøgsbehandling eller deltaget i et andet forsøg og modtaget forsøgsbehandling eller brugt et forsøgsudstyr inden for 4 uger op til første dosis af forsøgsmedicin 
 • Alvorlig, ukontrolleret medicinsk lidelse, ikke-malign systemisk sygdom eller aktiv infektion, der kræver systemisk behandling (for detaljer, se protokol)
 • Modtaget levende vaccine inden for 30 dage op til første dosis af forsøgsmedicin eller forventning om at modtage vaccine under forsøgsbehandling og i op til 180 dage efter at have modtaget sidste dosis af forsøgsmedicin
 • Modtaget tidligere behandling med en PARP-hæmmer
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom (for detaljer, se protokol)
 • Anamnese med eller aktuel diagnose af myelodysplastisk syndrom eller akut myeloid leukæmi
 • Har øget blødningsrisiko
 • Kendt overfølsomhed over for niraparib-komponenter eller hjælpestoffer
 • Deltaget i del 1 af dette forsøg
Behandling

Del 1 (er lukket for inklusion):

Arm 1: dostarlimab plus carboplatin-paclitaxel

Arm 2: placebo plus carboplatin-paclitaxel 

Del 2:

Arm 3: dostarlimab plus carboplatin-paclitaxel med efterfølgende dostarlimab og niraparib

Arm 4: placebo plus carboplatin-paclitaxel med efterfølgende placebo

Planlagt antal patienter

i alt 785 patienter

Startdato 2022-03-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Protokolnr

Sponsorprotokol nr. 4010-03-001

Diverse

Sponsor: TESARO Bio Netherlands B.V

Primær investigator Sjællands Universitetshospital - Roskilde