SABLe

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Fase Fase 2
Kort titel SABLe
Lang titel Selinexor med skiftevis bortezomib eller lenalidomid plus dexamethason hos patienter med nyligt diagnosticeret og ikke-transplanterbart myelomatose
Overordnede formål

At sammenligne effektivitet af standardbehandling med bortezomib, lenalidomid og dexamethason (VRD) med en eksperimentel arm med selinexor og dexamethason i kombination med enten lenalidomid eller bortezomib hos patienter med nyligt diagnosticeret og ikke-transplanterbart myelomatose

Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, ublindet fase 2 studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate 

Sekundære endpoints
 • Meget god partiel respons (VGPR) rate efter induktion
 • Minimal residual sygdom (MRD) negativitet ved Next Generation Sekventering (NGS) efter induktion
 • Tid til minimum partiel respons efter påbegyndt behandling
 • Tid til minimum VGPR efter påbegyndt behandling
 • Toksicitet
Inklusionskriterier
 • Performance status ≤ 2, performance status 3 tillades hvis dette skyldes myelomatose
 • Nyligt diagnosticeret myelomatose som er behandlingskrævende, defineret jf. IMWG kriterier samt målbar sygdom jf. IMWG 2016 kriterier
 • Vurderet egnet til høj-dosis terapi med stamcelletransplantation
 • Ikke tidligere modtaget kemoterapi for myelomatose
 • Ikke tidligere modtaget strålebehandling på større områder af pelvis
 • Ikke tidligere modtaget steroidbehandling for myelomatose, med undtagelse af maksimalt 14 dages symptombehandling (inkl. 40 mg dexamethason)
 • Adækvat hæmatologisk, nyre- og leverfunktion inden for 7 dage op til serie 1 dag 1
  • Hvis cytopeni skyldes plasmacelle infiltration i knoglemarv (biopsipåvist minimum 30% cellularitet hvoraf > 50% af cellerne er maligne plasmaceller) vurderer den behandlende læge hvorvidt deltagelse i studiet er relevant for den pågældende patient
  • Erythropoietin-analoger er tilladt
  • Minimum 1 uge fra seneste trombocyttransfusion før vurdering af trombocytter ved screening
 • Skal være i stand til at modtage profylaktisk antikoagulationsbehandling jf. studiet
Eksklusionskriterier
 • Tidligere modtaget selinexor eller anden XPO1 inhibitor
 • Anden samtidig medicinsk tilstand eller sygdom som sandsynligvis vil interferere med studiets procedurer
 • Kendt intolerance, hypersensitivitet eller kontraindikationer for glukokortikoider, bortezomib, lenalidomid eller selinexor
 • Forventet levetid < 6 måneder
 • Aktiv, ustabil kardiovaskulær funktion som:
  • Symptomatisk iskæmi
  • Ukontrolleret klinisk signifikant arytmi (fx ventrikulær takykardi på trods af antiarytmisk behandling ekskluderes; 1. grads AV blok eller asymptomatisk venstre anterior fascicular blok (LAFB) ekskluderes ikke)
  • NYHA klasse ≥ 3 eller LVEF < 40%
  • Myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til serie 1 dag 1
 • Aktiv gastrointestinal dysfunction som interfererer med patientens evne til at indtage piller eller absorbere forsøgsmedicin
 • Ikke i stand eller villig til at tage støttende medicin som midler mod kvalme og anoreksi
Behandling

Arm A: standardbehandling med bortezomib-lenalidomid-dexamethason (VRD) 

bortezomib administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i 16 serier af 28 dage

lenalidomid administreres p.o. på dag 1-21 i 16 serier af 28 dage

dexamethason administreres p.o. på dag 1+2, 8+9 og 15+16 i 16 serier af 28 dage

efterfulgt af fortsat lenalidomid efter gældende regionale guidelines

 

Arm B: eksperimentel arm med selinexor-lenalidomid-dexamethason (SLenD) eller selinexor-bortezomib-dexamethason (SVD))

selinexor administreres p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i 16 serier af 28 dage

lenalidomid administreres p.o. på dag 1-21 i 16 serier af 28 dage

dexamethason administreres p.o. på dag 1+2, 8+9 og 15+16 i 16 serier af 28 dage

efterfulgt af fortsat selinexor og lenalidomid efter gældende regionale guidelines

ELLER

selinexor administreres p.o. på dag 1, 8, 15 og 22 i 16 serier af 28 dage

bortezomib administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i 16 serier af 28 dage

dexamethason administreres p.o. på dag 1+2, 8+9 og 15+16 i 16 serier af 28 dage

efterfulgt af fortsat selinexor og lenalidomid efter gældende regionale guidelines

Planlagt antal patienter

i alt 100 patienter

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Sydvestjysk Sygehus Esbjerg
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2020-006060-89

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter