SCAN-ALL

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL), Kronisk myeloid leukæmi (CML)
Sygdom, yderligere informationer

Philadelphia positiv akut lymfoblastær leukæmi 

Kort titel SCAN-ALL
Lang titel En nordisk undersøgelse af forekomsten af mutationer hos patienter med kronisk myeloid leukæmi eller Philadelphia positiv akut lymfoblastær leukæmi
Overordnede formål

At undersøge forekomsten af mutation i BCR-ABL1 genet samt andre somatiske mutationer hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CLL) eller Philadelphia positiv akut lymfoblastær leukæmi (Ph+ALL) ved anvendelse af Next Generation Sequencing (NGS) og digital droplet polymerase chain reaction (dd-PCR)

Undersøgelsesdesign

Multicenter, prospektivt, observationelt, deskriptivt studie

Primære endpoints

CLL:

 • Forekomst af BCR-ABL1 og andre somatiske mutationer
 • Forekomst af BCR-ABL1 og andre somatiske mutationer 1 år efter follow up eller ved sygdomsprogression

Ph+ALL:

 • Prævalens af baseline low-level BCR-ABL1-mutationer og andre somatiske mutationer ved diagnosetidspunktet
 • Procentdel af BCR-ABL1 mutationer og andre somatiske mutationer ved relaps (myeloblaster ˃ 5%)
 • Procentdel af BCR-ABL1 mutationer ved molekylært relaps (myeloblaster 0,1-5%)
Sekundære endpoints

CLL:

 • Procentdel af patienter og frekvens af individuelle mutationer i CP-CML, AP-CML og BP-CML
 • Procentdel af patienter med lav-niveau KD mutationer ˂ 20%
 • Procentdel af patienter med multiple mutationer (˃ 1) detekteret ved NGS
 • Procentdel af patienter og frekvens af individuelle mutationer hvor patienten er intolerant eller resistent til tidligere behandling med en tyrosin kinase inhibitor (TKI)
 • Procentdel af patienter med anden cytogenetik end Philadelphia positiv
 • Procentdel af CML patienter med mistanke om eller progression og frekvens af individuelle mutationer ved BCR-ABL1 transkript-niveau, hvor mistanke om eller progression defineres som:
  - 0,1% til 1% IS
  - 1% til 10% IS
  - > 10% IS
 • Måling af kinetik af muterede kloner (hvis en serie af prøver er tilgængelig)
 • Overlevelse
 • Behandlingsændringer

Ph+ALL og CML BP (≥ 20% myeloblaster i knoglemarven):

 • Procentdel af genetiske ændringer andre end Ph-kromosom/BCR ABL1 fusionsgen ved diagnosetidspunktet og relapstidspunktet
 • Relapsfri overlevelse for patienter med BCR-ABL1 mutationer versus ingen mutation ved baseline
 • Relapsfri overlevelse for patienter med andre genetiske ændringer end BCR-ABL1 versus ingen mutation ved baseline
 • Betydning af BCR-ABL1 mutationsklasse (gatekeeper, P-loop, compound, andet) på relapsfri overlevelse
 • Sammenligning af Ph+ALL og CML BP vedrørende mutationsekspansionskinetik (median tid fra diagnosetidspunkt til detektion af mutation i Ph+ALL vs. CML BP) og MRD efter 3 måneder

CML og Ph+ALL:

 • Sammenligning af sensitivitet af NGS- og ddPCR-baserede metoder til detektion af mutationer
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med CML (i alle faser: CP, AP, BP) eller Phildadelphia positiv ALL eller med detekterbar BCR-ABL1 niveauer, som behandles med TKI
 • Patienter med CML skal opfylde følgende kriterier per ELN retningslinjer for første, anden og efterfølgende behandlingslinjer ved inklusionstidspunktet:
  - BCR-ABL/ABL1 IS transkriptet ˃ 10% efter 3 måneder
  - BCR-ABL/ABL1 IS transkriptet ˃ 1% efter 6 måneder
  - BCR-ABL/ABL1 IS transkriptet ˃ 0,1% efter 12 måneder eller senere
  - Patienter med progression under behandling
  - Patienter med optimal respons kan inkluderes som del af en kontrolkohorte (op til 30 patienter)
 • Diagnosticeret med Ph+ALL verificeret ved morfologi, flow cytometri og cytomolekylær genetik ved diagnose eller relaps og behandlet med et regimen indeholdende TKi
Eksklusionskriterier
 • Patienter med CML som har skiftet TKI grundet intolerance, men som møder kriterierne for optimal respons
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling i studiet.

Der udtages blod-, spyt- og knoglemarvsprøver til analyse.

Planlagt antal patienter

I alt 200 patienter, heraf ca. 40-50 danske patienter 

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
Diverse

Sponsor: Uppsala County Council 

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2019-11-21
Resumé for patienter