SCO-101 (Corist)

Sygdom Endetarmskræft, Tyktarmskræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel SCO-101 (Corist)
Lang titel Et fase II forsøg af SCO-101 i kombination med FOLFIRI til patienter med udbredt kolorektalkræft der har udviklet resistens overfor behandling med FOLFIRI
Overordnede formål

Forsøget er inddelt i 2 dele. Den første del har til formål at vurdere sikkerhed og tolerabilitet af stigende doser af SCO-101 i kombination med kemoterapi FOLFIRI samt at finde den maksimalt tolererede dosis (MTD). Anden del har til formål at vurdere effekt og sikkerhed af denne kombinationsbehandling hvor SCO-101- gives i dosis fundet i den første del.

Undersøgelsesdesign

Ublindet, dosiseskalerende fase 2 studie

Primære endpoints
 • Fase 1: MTD samt bivirkninger
 • Fase 2: Objektiv responsrate
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Responsvarighed sammenlignet med tidligere responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Klinisk benefit rate
 • Vurdering af kliniske biomarkører for at kunne forudsige respons på behandling
 • Vurdering af ctDNA som en surrogat for anti-cancer effekt
 • Farmakokinetik
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret kolorektal adenocarcinom
 • Non-resektabel metastatisk kolorektal cancer
 • Dokumenteret progression under tidligere behandling med FOLFIRI
 • Klinisk benefit (stabil sygdom for mere end 16 uger, komplet respons eller partial respons) til behandling med FOLFIRI med efterfølgende progression
 • Ingen indikation for behandling med oxaliplatin-baseret kemoterapi. Patienter kan have modtaget behandling med oxaliplatin efter behandling med FOLFIRI
 • Maksimalt 33% reduktion af seneste dosis FOLFIRI
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1.
 • Performance status ≤ 1
 • Toksicitet > grad 1 fra tidligere behandlinger, herunder kirugisk-, stråle-, biologisk- eller cytostatikabehandling
 • Adækvat knoglemarv-, lever- og nyrefunktion
 • Forventet levetid ≥ 3 måneder
 • Ingen større kirugisk indgreb inden for 2 uger op til inklusionen
 • Frivillig biopsi
Eksklusionskriterier
 • Konkomitant behandling med anden anticancer terapi
 • Kendt malarbsorptionssygdom
 • Svært ved at sluge tabletter
 • Kliniske symptomer på CNS-metastaser, som kræver steroidbehandling
 • Klinisk signifikant kardiovaskulær sygdom
  - apopleksi cerebri inden for 6 måneder op til dag 1
  - TCI inden for 6 måneder op til dag 1
  - akut myokardieinfarkt inden for 6 måneder op til dag 1
  - ustabil angina pectoris
  - NYHA grad ≥ II
  - alvorlig arytmi, som kræver medicin
 • Aktiv infektion, som kræver systemisk antibiotisk behandling
 • Anden alvorlig medicinsk tilstand inkl. alvorlig hjertesygdom, ustabil diabetes, ukontrolleret hyperkalcæmi, klinisk aktiv infektion eller tidligere organtransplantation
 • Deltagelse i andet klinisk studie med eksperimentel behandling inden for 30 dage op til inklusionen
 • Kendt HIV, aktiv hepatitis B eller C
 • Allergi over for irinotecan, 5FU eller capecitabin eller kendt overfølsomhed over for nogen andre indholdsstoffer i de undersøgte præparater
 • CNS-sygdom, inkl. symptomatisk epilepsi
Behandling

SCO-101 administreres p.o. på dag 1 til 4 i serier af 14 dage. SCO-101 dosis er 150 mg.
FOLFIRI administreres på dag 5 til 7 i serier på 14 dage. Dosis er 50 % af standard.

Planlagt antal patienter

18 i dosiseskaleringsdelen og op til 35 i anden del

Startdato 2020-03-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Hillerød - Nordsjællands Hospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde (Lukket)
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr.: NCT04247256

EudraCT nr.: 2019-003779-20

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter