Seludex

Sygdom Akut lymfatisk leukæmi (ALL)
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Seludex
Lang titel International fase 1 og fase ekspansionsforsøg med MEK-hæmmeren selumetinib i kombination med dexamethason til refraktær/recidiveret RAS-muteret ALL hos børn og voksne.
Overordnede formål

At vurdere effekten af kombinationsbehandling med MEK-hæmmeren selumetinib og dexamethason til patienter med 2. eller senere recidiv af RAS-muteret ALL.

Undersøgelsesdesign

Multinationelt, fase 1 og fase 2 interventionsforsøg med et pædiatrisk og et voksent studie.

Primære endpoints

Fase 1:

 • At fastlægge den anbefalede dosis til fase 2 forsøget på baggrund af dosis-limiterende toksicitet og farmakokinetik (AUC, areal under plasmakoncentrations-kurven).

Fase 2:

 • Den antileukæmiske effekt målt som morfologisk knoglemarvsremission dag 28.
Sekundære endpoints

Fase 1 og fase 2:

 • Sikkerhed
 • Toksicitet
 • Farmakokinetik 

Fase 2:

 • Identifikation af farmakodynamiske biomarkører for patienter med behandlingsrespons
Inklusionskriterier
 • Morfologisk verificeret recidiveret eller refraktær (>5% blaster I knoglemarv) 1. (kun voksne), 2. eller senere B-celle eller R-T-celle RAS-muteret ALL.
 • For voksne funktionsniveau ECOG ≤2
 • For børn Lansky eller Karnofsky score ≥ 60%
 • Sikker svangerskabsforebyggelse
 • Fertile kvinder skal have negative graviditetstest
 • Informeret samtykke.
Eksklusionskriterier
 • Fravær af aktiverede RAS-mutation
 • Moden B-celle ALL eller Philadelphia-pos ALL
 • Tidligere behandling med MEK, RAS eller RAF inhibitorer
 • Foreliggende bivirkninger fra tidligere anticancer behandling CTCAE grade 2 eller mere (fraset hårtab).
 • Tidligere nyretransplantation.
 • Ukontrolleret infection.
 • Øjensygdom (se protokol).
 • Graviditet eller amning
Behandling

Hver serie varer 28 dage.

I fase 1 er startdosis:

Selumetinib: Udgangsdosis er for børn 2x 25 mg/kvm per dag. For voksne er det 2x 75 mg per dag. Fase 1 fastlægger den dosis der skal anvendes i fase 2 baseret på bivirkninger og farmakokinetik (se protokol).

Dag 1 af serie 1 samt fra dag 4 kontinuerligt i hele behandlingen.

Dexamethason: Dosis er 6 mg/kvm/dag delt i 2 doser. I serie 1 gives Dexamethason dag 2-4, 8-11, 15-18 og 22-25. Efterfølgende gives dexamethasone dag 1-4 I cyklus 2 og dag 1-5 i alle efterfølgende serier.

Patienterne behandles i 6 måneder med yderligere 1 måneds opfølgning. Patienter med effekt af behandlingen kan forblive på Selumetininb.

Desuden gives intrathekalt methotrexat på diagnosetidspunktet.

Planlagt antal patienter

Fase 1: 12 børn og 12 voksne.

Fase 2: 12 børn og 12 voksne.

Rekruttering forventes at vare 2 år.

Startdato 2022-05-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr

EudraCT No.: 2016-003904-29

ClinicalTrials.gov: NCT03705507

Protocol Version: 9.0, 22-Mar-2021

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-05-01
Resumé for patienter