SKYGLO

Sygdom Lymfeknudekræft
Sygdom, yderligere informationer

Storcellet B-celle lymfom (LBCL)

Fase Fase 3
Kort titel SKYGLO
Lang titel Et multicenter-, randomiseret, åbent fase III-forsøg der sammenligner virkningen og sikkerheden af glofitamab (RO7082859) i kombination med polatuzumab vedotin plus rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin og prednison (Pola-R-CHP) i forhold til Pola-R-CHP hos tidligere ubehandlede patienter med storcellet B-celle lymfom
Overordnede formål

At undersøge effekt og bivirkninger af forsøgsmedicinen glofitamab kombineret med Pola-R-CHP sammenlignet med Pola-R-CHP alene som behandling til patienter med tidligere ubehandlet storcellet B-celle lymfom (LBCL)

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. Independent Review Facility (IRF)
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator
 • Progressionsfri overlevelse jf. investigator og IRF for patienter med internationalt prognose index på 3-5
 • Eventfri overlevelse
 • Komplet respons
 • Objektiv responsrate
 • Absolut overlevelse
 • Varighed af respons
 • Varighed af komplet respons
 • Sygdomsfri overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Incidens af anti-drug antistoffer
 • Proportion af patienter med klinisk relevant forbedring i fysisk funktion og træthed og lymfom-relaterede symptomer
 • Tid til forværring af fysisk funktion eller træthed eller lymfom-relaterede symptomer
 • Andel af patienter med bivirkinger
Inklusionskriterier
 • Tidligere ubehandlede patienter med CD20-positiv storcellet B-celle lymfom (LBCL)
 • Tilgængelig tumorvævsprøve
 • Internationalt prognose index: 2-5
 • Performancestatus 0-2
 • Minimum én bi-dimensionel målbar læsion defineret som > 1,5 cm i læsionens længste dimension
 • LVEF ≥ 50%
 • Adækvat hæmatologisk funktion
 • Negativ HIV test ved screening (undtagelser defineret i protokollen)
 • Negativ SARS-CoV-2 antigen eller PCR test
Eksklusionskriterier
 • Kontraindikationer til et af komponenterne i Pola-R-CHP eller glofitamab, inklusiv tidligere behandling med antracyckliner eller anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion imod humaniserede eller murine monoklonale antistoffer eller kendt sensitivitet eller allergi overfor murine produkter
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Nuværende Grad > 1 perifer neuropati
 • Anamnese med indolent lymfom (fx follikulært lymfom, marginalzone lymfom, Waldenströms makroglobulinæmi)
 • Nuværende diagnose med én af følgende:
  • Follikulært lymfom grad 3B
  • Transformation af indolent B-celle lymfom
  • Mediastinal gråzone lymfom
  • Primær mediastinal storcellet B-celle lymfom
  • Burkitt lymfom
  • Primær storcellet B-celle lymfom ved immun-priviligerede sites (se protokol for specifikationer)
  • Primær effusion DLBCL
  • Primær kutan DLBCL, bentype
 • Tidligere behandling med systemiske immunterapeutiske agenter
 • Tidligere brug af ethvert monoklonalt antistof som behandling af kræft inden for 3 måneder før opstart af cyklus 1
 • Enhver anden forsøgsbehandling mod kræft inden for 28 dage før cyklus 1
 • Tidligere strålebehandling mod den mediastinale/perikardielle region
 • Tidligere behandling for LBCL, undtagen kortikosteroider
 • Brug af kortikosteroider > 50 mg/dag prednison eller ækvivalent med andre formål end kontrol af lymfom-symptomer
 • Anamnese med anden malignitet som kan påvirke compliance med protokollen eller fortolkningen af forsøgsresultaterne
 • Signifikant eller ekstensiv anamnese med kardiovaskulær sygdom
 • Større operation inden for 4 uger op til cyklus 4 medmindre det er relaterede til kræftsygdommen
 • Nuværende eller tidligere anamnese med CNS sygdom såsom blodprop i hjernen, epilepsi, CNS vasculitis eller neurodegenerativ sygdom
 • Anamnese med behandlings- og immunrelaterede bivirkninger associeret med tidligere immunoterapeutiske agenter
 • Aktiv autoimmun sygdom som ikke er under kontrol med behandling
 • Klinisk signifikant leversygdom
 • Administrering af levende vaccine inden for 4 uger først første dosis af forsøgsmedicinen eller behov for levende vaccine i løbet af forsøgsperioden
 • Enhver aktiv infektion inden for 7 dage op til cyklus 1
 • Formodet aktiv eller latent tuberkulose
 • Positiv testresultater for kronisk hepatitis B infektion, hepatitis C eller HTLV-1
 • Anamnese med progressiv multifokal leukoencephalopati
Behandling

Gruppe A:
Glofitamab administreres per i.v. på dag 8 og 15 i serie 2, på dag 8 i serie 3-6 og på dag 1 i serie 7 og 8 (serier á 21 dage)
Anbefalet dosis af Pola-R-CHP (polatuzumab vedotin, rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin) administreres i.v. på dag 1 i serie 1-6. Prednison administreres per o.s. på dag 1-5 i serie 1-6

Gruppe B:
Anbefalet dosis af Pola-R-CHP (polatuzumab vedotin, rituximab, cyclophosphamid, doxorubicin) administreres i.v. på dag 1 i serie 1-6. Prednison administreres per o.s. på dag 1-5 i serie 1-6

Planlagt antal patienter

Ca. 1130 patienter alt, heraf 565 patienter i gruppe A og 565 patienter i gruppe B.
Ca. 35 patienter forventes at deltage i Danmark.

Deltagende hospitaler
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2023-504028-24-00

Clinicaltrials.gov: NCT06047080

Andet protokol ID: GO44145

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Resumé for patienter