Skyscraber 06 / BO42592

Sygdom Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2, Fase 3
Kort titel Skyscraber 06 / BO42592
Lang titel Et fase II/III randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie af tiragolumab i kombination med atezolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin versus pembrolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin hos patienter med tidligere ubehandlet fremskreden ikke-pladecelle ikke-småcellet lungecancer
Overordnede formål

At undersøge effekt, sikkerhed og farmakokinetik af tiragolumab I kombination med atezolizumab plus pemetrexed og carboplatin/cisplatin

Undersøgelsesdesign

Et fase II/III randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret studie

Primære endpoints

Fase II

 • Objektiv responsrate
 • Progressionsfri overlevelse

Fase III

 • Progressionsfri overlevelse
 • Samlet overlevelse
Sekundære endpoints

Fase II

 • Samlet overlevelse
 • Varighed af respons
 • Tid til forværring af helbredsstatus og livskvalitet

Fase III

 • Progressionsfri overlevelse
 • Samlet overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Varrighed af respons
 • Tid til forværring af helbredsstatus og livskvalitet

Fase II/III

 • Farmakokinetik
 • Udvikling af anti-drug-antistoffer
Inklusionskriterier
 • Alder minimum 18 år
 • ECOG performance status 0-1
 • Histologisk og cytologisk dokumenteret lokalt fremskreden ikke-opererbar eller metastatisk ikke-pladeepithel ikke-småcellet lungecancer med ingen EGFR eller ALK genomiske tumor afvigelser
 • Ingen tidligere systemisk behandling for metastatisk ikke-pladecelle ikke-småcellet lungecancer
 • Kendt tumor PD-L1 status
 • Målbar læsion
 • Forventet levetid minimum 12 uger
 • Tilstrækkelig hæmatologisk- og organfunktion
 • Negativ HIV test ved screening
 • Negativ hepatitis B overflade antigen test ved screening. Ved positiv test kræves enten negativ total HBV kerne-antistoffer eller negativ HBV RNA test
 • Ved positiv Hepatitis C antistof test kræves negativ HCV RNA test
Eksklusionskriterier
 • Ikke-småcellet lungecancer kendt med EGFR eller ALK mutationer
 • Pulmonær lymfoepitheliom-lignende carcinom subtyper af ikke-småcellet lungecancer
 • Symptomatisk, ubehandlet eller aktivt progredierende CNS metastaser
 • Rygmarvs-kompression
 • Historik med leptomeningeal sygdom
 • Ukontrollerede tumor-relaterede smerter
 • Ukontrollerede pleural-effusion, perikardiel effusion eller ascites som kræver hyppige drænage procedurer
 • Ukontrolleret og symptomatisk hypercalcemi
 • Nuværende eller tidligere aktiv autoimmunsygdom eller immun-defekt
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Større kirurgisk indgreb inden for 4 uger før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Behandling med terapeutisk oral eller intravenøs antibiotika indenfor 2 uger før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Tidligere allogen stamcelle eller solid organtransplantation
 • Modtaget levende eller levende-svækket vaccine indenfor 4 uger før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Eksperimentel medicinsk behandling indenfor 28 dage før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Enhver anti-cancer behandling, inklusiv hormonterapi, indenfor 21 dage før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Tidligere behandling med CD137 agonister eller immun check-point inhibering, inklusiv anti-cytotoksisk T lymfocyt-associeret protein 4, anti T-celle immunoreceptor med iG og tyrosin-baseret inhibitoriske motiv (ITIM) domæner og anti-PD-1 og anti-PD-L1 antistoffer
 • Behandling med systemisk immunostimulatoriske agenter indenfor 4 uger eller 5 stof halveringstider før påbegyndelse af studiemedicinen
 • Se forsøgsprotokol for yderlige eksklusionskriterier
Behandling

Eksperimentel arm

 • Tiragolumab 600 mg intravenøst hver 3. uge
 • Atezolizumab 1200 mg intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus
 • Pemetrexed 500 mg per kvadratmeter intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus
 • Carboplatin intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus i 4 cyklusser
 • Cisplatin 75 mg per kvadratmeter intravenøst dag 1 i hver 21 dages cyklus i 4 cyklusser

Placebo sammenligningsarm

 • Pemetrexed 500 mg per kvadratmeter intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus
 • Carboplatin intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus i 4 cyklusser
 • Cisplatin 75 mg per kvadratmeter intravenøst dag 1 i hver 21 dages cyklus i 4 cyklusser
 • Tiragolumab matchende placebo intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus
 • Pembrolizumab 200 mg intravenøst dag 1 af hver 21 dages cyklus

 

Planlagt antal patienter

540

Startdato 2023-01-01
Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
Protokolnr

NCT04619797

Primær investigator Rigshospitalet