STRASS 2

Sygdom Sarkomer
Sygdom, yderligere informationer

Retroperitonealt sarkom

Fase Fase 3
Kort titel STRASS 2
Lang titel Et randomiseret fase III-studie af neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af operation versus operation alene for patienter med høj-risiko retroperitonealt sarkom
Overordnede formål

At undersøge om neoadjuverende kemoterapi efterfulgt af operation har en bedre effekt end operation alene ved behandling af patienter med høj-risiko retroperitonealt sarkom

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Sygdomsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Recidivfri overlevelse
 • Fjernmetastasefri overlevelse
 • Kumulativ incidens af lokal recidiv
 • Kumulativ incidens af fjernmetastaser
 • Radiologisk respons på neoadjuverende kemoterapi jf. RECIST
 • Radiologisk respons på neoadjuverende kemoterapi jf. CHOI
 • Patologisk respons
 • Sikkerhed og toksicitet til neoadjuverende kemoterapi
 • Perioperative komplikationer
 • Sene komplikationer
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret primær høj-risiko leiomyosarkom (LMS) eller liposarkom (LPS) i det retroperitoneale rum eller infra-peritoneale rum i pelvis
 • Unifokal tumor
 • Resekterbar tumor
 • Radiologisk målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Opsamling af tumorvæv og blodprøver er påkrævet
 • Performance status ≤ 2
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion inden for 21 dage op til randomisering 
 • ASA score < 3
Eksklusionskriterier
 • Sarkom opstået i knoglestruktur, i den abdominale eller gynækologiske organ
 • Ekstension gennem incisura ischiadica eller over diafragma
 • Tumorgrad ikke tilgængelig fra biopsi
 • Metastatisk sygdom
 • Tidligere operation (eksklusiv diagnostisk biopsi), strålebehandling eller systemisk behandling for nuværende tumor
 • Hypersensitivitet over for doxorubicin, ifosfamid, dacarbazin eller deres metabolitter eller indholdsstoffer
 • Hjertesvigt
 • Angina pectoris
 • Akut inflammatorisk hjertesygdom
 • Myokardieinfarkt inden for 1 år op til randomisering
 • Ukontrolleret arteriel hypertension defineret som blodtryk ≥ 150/100 mm Hg trods optimal medicinsk behandling
 • Ukontrolleret hjertearytmi
 • Tidligere behandling med maksimal kumulativ dosis (450 mg/m2 doxorubicin eller ækvivalent 900 mg/m2 epirubicin) af doxorubicin, daunorubicin, epirubicin, idarubicin og/eller andre antracykliner eller antracenedioner
 • Aktiv og ukontrolleret infektioner, særlig urinvejsinfektioner
 • Modatget levende vaccine inden for 30 dage op til forsøgets start
 • Inflammation i urinblære (interstitial cystitis) og/eller obstruktion af urinflow
 • Anden invasiv malign sygdom inden for de seneste 5 år, undtagen adækvat behandlet non-melanom hudkræft, lokaliseret kræft i cervix, lokaliseret og Gleason ≤ 6 prostatakræft
 • Anden ukontrolleret alvorlig sygdom eller medicinsk forhold (inkusiv ukontrolleret diabetes)
Behandling

Standard arm
Kurativt intenderet operation inden for 4 uger efter randomisering

Eksperimentel arm
Høj-malign LPS: 75 mg/m2 doxorubicin (eller ækvivalent 120 mg/m2 epirubicin) + 9 g/m2 ifosfamid administreres i.v. hver 3. uge i 3 serier efterfulgt af operation inden for 3-6 uger efter dag 1 i sidste serie

LMS: 75 mg/m2 doxorubicin (eller ækvivalent 120 mg/m2 epirubicin) + 1 g/m2 dacarbazine administreres i.v. hver 3. uge i 3 serier efterfulgt af operation efter 3-6 uger

Planlagt antal patienter

I alt 250 patienter, heraf 15-30 patienter i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2019-003543-30

Clinicaltrials.gov: NCT04031677

Andet protokol ID: EORTC-1809-STBSG

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Resumé for patienter