Successor-2

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom, Resistent sygdom
Fase Fase 3
Kort titel Successor-2
Lang titel Et fase 3, to-trins, randomiseret, multicenter, åben-labelforsøg, der sammenligner CC-92480 (BMS-986348), carfilzomib og dexamethason (480Kd) versus carfilzomib og dexamethason (Kd) hos deltagere med tilbagevendende eller refraktær myelomatose
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af 480Kd-kombinationsbehandling (CC-92480, cariflzomib og dexamethason) sammenlignet med Kd-kombinationsbehandling (carfilzomib og dexamethason) hos patienter med myelomatose

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter, åbent, to-trins fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
Sekundære endpoints
 • Anbefalet CC-92480 dosis (kun trin 1)
 • Plasmakoncentration af CC-92480 (kun trin 1)
 • Absolut overlevelse
 • Absolut responsrate
 • Meget god partiel responsrate eller bedre
 • Komplet responsrate eller bedre
 • Tid til respons
 • Responsvarighed
 • Tid til progression
 • Tid til næste behandling
 • Progressionsfri overlevelse ved 2. linje behandling (PFS2)
 • Minimal restsygdom
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Diagnosticeret med myelomatose og målbar sygdom defineret som én af følgende:
  1) serum M-protein ≥ 0,5 g/dL eller
  2) urin-M-protein ≥ 200 mg/24-timer eller
  3) for patienter uden målbar sygdom i serum og urin: serum frie lette kæder (FLC) > 10 mg/dL og abnorm serum kappe/lambda FLC-ratio 

 • Tidligere modtaget minimum én behandlingslinje med anti-myelomatose behandling (OBS: én behandlingslinje kan bestå af adskillige faser, fx induktion, hæmatopoietisk stamcelletransplantation, konsolidering og vedligeholdelses behandling)
 • Tidligere behandling med lenalidomid og minimum to serier af et anti-CD38 monoklonalt antistof
 • Patienten har opnået minimalt respons eller bedre efter minimum én tidligere anti-myelomatose behandling
 • Dokumenteret sygdomsprogression under eller efter seneste anti-myelomatose behandling

   

Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med CC-92480 eller carfilzomib
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation
 • Tidligere autolog stamcelletransplantation inden for 12 uger op til forsøgets start
Behandling

Trin 1
Arm A1-A3:
1 mg (Arm A1), 0,6 mg (Arm A2) eller 0,3 mg (Arm A3) CC-92480 administreres per o.s. én gang dagligt på dag 1-21 i serier á 28 dage
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serie 1-12 á 28 dage og 56 mg/m2 på dag 1 og 15 i efterfølgende serier á 28 dage
20 mg (alder > 75 år) eller 40 mg (alder ≤ 75 år) dexamethason administreres per o.s. eller i.v. på dag 1, 8, 5 og 22 i hver serie á 28 dage

Arm B:
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1 og 2 i serie 1 og derefter 56 mg/m2 på dag 8, 9, 15, 16 i serie 1 og på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i serie 2 og alle efterfølgende serier á 28 dage
10 mg (alder > 75 år) eller 20 mg (alder ≤ 75 år) dexamethason administreres per o.s. eller i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 og 23 i hver serie á 28 dage

Trin 2
Arm A:
CC-92480 (dosis valgt i trin 1) administreres per o.s. én gang dagligt på dag 1-21 i serier á 28 dage
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serie 1-12 á 28 dage og 56 mg/m2 på dag 1 og 15 i efterfølgende serier á 28 dage
20 mg (alder > 75 år) eller 40 mg (alder ≤ 75 år) dexamethason administreres per o.s. eller i.v. på dag 1, 8, 5 og 22 i hver serie á 28 dage

Arm B:
20 mg/m2 carfilzomib administreres i.v. på dag 1 og 2 i serie 1 og derefter 56 mg/m2 på dag 8, 9, 15, 16 i serie 1 og på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 i serie 2 og alle efterfølgende serier á 28 dage
10 mg (alder > 75 år) eller 20 mg (alder ≤ 75 år) dexamethason administreres per o.s. eller i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 og 23 i hver serie á 28 dage

Planlagt antal patienter

I alt 525 patienter heraf 27 danske patienter

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EudraCT: 2022-500861-29-00

Clinicaltrials.gov: NCT05552976

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 2022-11-18
Resumé for patienter