SUPE-R

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet, Lungekræft, småcellet
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Kort titel SUPE-R
Lang titel Værdien af PET/CT og liquid biopsier (blodprøver) til opfølgning af patienter behandlet for lungekræft
Overordnede formål

At forbedre tidlig diagnostik af tilbagefald af lungekræft og derved forbedre overlevelse for patienter

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, multicenter studie

Primære endpoints

Antal recidiver der kan behandles med kurativt sigte

Sekundære endpoints
 • Tid til verificeret recidiv
 • Absolut overlevelse
 • Absolut overlevelse hos patienter med recidiv
 • PS ved recidiv
 • Livskvalitet ved recidiv
 • Antal og type af invasive undersøgelser for at påvise relaps
 • Cost-effectiveness
 • Behandlingsmodalitet af recidiv
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret stadie lA-lll lungekræft (NSCLC)
 • PS ≤2
 • Patienter der skal opstarte behandling for lungekræft (eks. kirurgi, kirurgi efterfulgt af adjuverende kemoterapi, konkomitant stråle-kemoterapi, konventionelt eller stereotaktisk stråleterapi)
Eksklusionskriterier
 • Patienter, hvis sygdom har progredieret inden for de første 3 måneder af kræftbehandling
 • Deltagelse i andet interventions studie inden for observations perioden
Behandling

Der er ingen behandling tilknyttet studiet.
Eksperimentel arm: Patienter monitoreres med FDG-PET/CT -scanning. Der udtages blodprøver for liquid biopsier.
Kontrol arm: Patienter monitoreres med CT-scanning. Der udtages blodprøver for liquid biopsier.

Planlagt antal patienter

Total: 750

Startdato 2019-02-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Sjællands Universitetshospital - Roskilde
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
 • Aarhus Universitetshospital
Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter