T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer

Sygdom Æggelederkræft, Æggestokkræft
Stadie Stadie 3
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel T-celle terapi kombineret med checkpoint inhibitorer
Lang titel T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer
Overordnede formål

At vurdere sikkerhed og tolerabilitet af behandling med T-celle terapi i kombination med checkpoint inhibitorer til patienter med ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer

Undersøgelsesdesign

Åbent fase 1/2 studie

Primære endpoints

Sikkerhed og tolerabilitet

Sekundære endpoints
 • Evaluere behandlingsinducerede immunresponser
 • Objektiv responsrate iht. RECIST 1.1.
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret metastatisk ovarie-, tuba- eller primær peritonealcancer med mulighed for kirurgisk udtagelse af > 1cm3 tumorvæv. Alle histologiske typer kan inkluderes
 • Progredierende eller recidiverende resistent sygdom efter platinbaseret kemoterapi (platin-resistent) eller progredierende eller recidiverende sygdom efter 2. linje yderligere kemoterapi
 • Alder: 18-70 år
 • Performance status ≤ 1
 • Forventet levetid > 6 måneder
 • Mindst ét målbart parameter jf. RECIST 1.1.
 • Ingen signifikant toksicitet eller bivirkninger (CTC ≤ 1) fra tidligere behandlinger, undtagen sensorisk- og motorisk neuropati (CTC ≤ 2) og/eller alopeci (CTC ≤ 2)
 • Ædekvat hæmatologisk og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Anamnese med tidligere malignitet, med mindre deltageren har været sygdomsfri min. 5 år efter behandling af denne
 • Kendt overfølsomhed over for et af de aktive stoffer i behandlingen
 • Alvorlig medicinsk tilstand så som alvorlig astma/KOL, signifikant hjertesygdom, dårligt reguleret IDDM mm.
 • Kreatinin clearence < 70 ml/min
 • Akut/kronisk infektion med HIV, hepatitis, syphilis mm.
 • Alvorlige allergier eller tidligere anafylaktiske reaktioner
 • Aktiv autoimmun sygdom
 • Samtidig systemisk immunsuprimerende behandling
 • Samtidig behandling med andre forsøgslægemidler
 • Samtidig en anden systemisk anti-cancer behandling
 • Aktiv eller ukontrollerbar hypercalcæmi
Behandling

Der administreres én behandling med ipilimumab (3 mg/kg) 2 uger før operation.

Ved operation udtages kræftvæv til dyrkning af T-celler, som kan gives 4-6 uger efter operation.

8 dage inden infusion af T-celler indlægges patienten til forbehandling med kemoterapi, cyclofosfamid (60 mg/kg) i 2 dage samt fludarabinfosfat (25 mg/m2) i 5 dage.
2 dage før infusion af T-cellerne gives nivolumab (3mg/kg). Der gives i alt 4 nivolumab behandlinger med 14 dages mellemrum.

Efter infusion af T-celler opstartes behandling med daglig s.c. interleukin-2 i 14 dage.

Planlagt antal patienter

Total: 12
Hvis behandlingen vurderes sikker og tolerabel efter 6 behandlinger, vil yderligere 6 patienter blive inkluderet

Startdato 2017-10-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
Protokolnr

EudraCT nr.: 2017‐002179‐24

Herlev KFE ´: GY 1721

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter