TACTI-003

Sygdom Hoved-halskræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel TACTI-003
Lang titel En multicenter, åbent, randomiseret, fase II-undersøgelse til at undersøge et opløseligt LAG-3-fusionsprotein, eftilagimod alpha (efti: IMP321) i kombination med pembrolizumab (PD-1-antagonist) til første linje behandling af forsøgspersoner med uhelbredelig tilbagevendende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved og hals (HNSCC)
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed og effekt af kombinationsbehandling med eftilagimod alpha og pembrolizumab versus monoterapi med pembrolizumab hos patienter med recidiverende eller metastatisk pladecellekarcinom i hoved- eller halsregionen

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, randomiseret, fase II-forsøg

Primære endpoints
 • Objektiv responsrate jf. RECIST 1.1
Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Objektiv responsrate jf. iRECIST
 • Tid til og varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Tilstedeværelse af anti-efti-specifikke antistoffer
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret recidiverende HNSCC, som ikke egner sig til kurativ behandling med lokal eller systemisk terapi, eller metastatisk HNSCC i mundhulen, oropharynx, hypopharynx eller larynx, hvor lokale terapier ikke er gavnlige og som skal behandles i første linje palliativ behandling og som er PD-X naive
 • Tilgængelig tumorvæv til PD-L1 biormarkøranalyse
 • Tilgængelig PD-L1 biomarkørresultat
 • Tilgængelig vævsprøve til test af HPV status for oropharynxcancer (test af p16 ekspression)
 • Performance status 0-1
Eksklusionskriterier
 • Sygdommen er egnet til lokal terapi med kurativt sigte
 • Tidligere behandling med ≥ 1 systemisk regimen for recidiverende og/eller metatatisk sygdom (med undtagelse af systemisk terapi, der er afsluttet ˃ 6 måneder tidligere givet som del af en multimodal behandling for lokalt fremskreden sygdom)
 • Histologisk eller cytologisk verificeret hoved- og halskræft med anden primær lokalisation i hovedet eller halsen, som ikke er specificeret under inklusionskriteriet (inkl. HNSCC ukendt primær tumor, pladecellekarcinom opstået i huden eller non-pladecelle histologi (f.eks. nasopharynx-, spytkirtel eller mucøs melanom)
 • Progression inden for 6 måneder efter afslutning af kurativit intenderet systemisk behandling for lokoregionalt fremskreden HNSCC
 • Tidligere behandling med en anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-PD-L2, anti-CD137 eller anti-cytotoksisk T-lymfocyt-associeret antigen-4 (CTLA-4) antistof (inkl. ipilimumab eller et andet antistof eller medikament målrettet T-celle co-stimulering eller checkpoint pathways)
 • Tidligere modtaget kemoterapi, anti-cancer monoklonale antistoffer, større operation, anden systemisk cancer behandling eller har deltaget i et andet forsøg inden for 4 uger op til serie 1 dag 1
 • Kendte aktive CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis. Deltagere med tidligere behandlede CNS-metastaser kan deltage, hvis de er radiologisk stabile (uden tegn på progression på gentagende scanninger efter tidligere behandling) og som er klinisk stabile og ikke kræver steroidbehandling inden for 14 dage op til serie 1 dag 1)
 • Modtager systemisk behandling med kortikosteroider (ækvivalent til ˃ 10 mg daglig prednison) eller anden immunsupprimerende behandling inden for 7 dage op til serie 1 dag 1. Inhalations eller topiske steroider og fysiologiske erstatningsdoser ækvivalent til < 10 mg daglig prednison tillades i fravær af aktiv autoimmun sygdom
Behandling

Kombinationsterapi med pembrolizumab + efti
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i op til 18 serier af 6 uger
30 mg efti administreres i.v. på dag 1, 15 og 29 i serie 1-4 og på dag 1 og 22 i serie 5-18. Hver serie varer 6 uger

Monoterapi med pembrolizumab
400 mg pembrolizumab administreres i.v. på dag 1 i op til 18 serier af 6 uger

Planlagt antal patienter

Op til 154 patienter i alt, heraf 18 deltagere i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

Clinicaltrials.gov: NCT04811027

EudraCT: 2021-000055-39

Andre protokol-ID: TACTI-003 (IMP321-P022); Keynote-PNC-34

Diverse

Sponsor: Immuntep S.A.S

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter