TAPISTRY

Sygdom
Sygdom, yderligere informationer

Kræftsygdom med targeterbar mutation 

Fase Fase 2
Kort titel TAPISTRY
Lang titel TAPISTRY - Tumor-Agnostisk Præcision-Immunologisk Studie Targeteret Rationelt (Y).
Overordnede formål

TAPISTRY er et fase 2 åbent, multi-center og multi-kohorte studie, der skal vurdere sikkerhed og effekt af behandlinger, herunder immunoterapi, der er givet i udvalgte kombinationer til patienter med ikke-operabel, lokalt fremskreden eller metastaserende solide tumorer med targeterbare mutationer og med høj tumor-mutationsbyrde (TMB, mindst 13 per megabase). 

Undersøgelsesdesign

Genosekventering skal ske i et valideret laboratorium (se protokoller for specifikke krav). Baseret på de resultater der opnås ved genomsekventering allokeres patienter til behandling(er). Følgende behandlinger med specifik biologisk effekt vil blive anvendt: Entrectinib (RO7102122), Alectinib (RO5424802), Atezolizumab (RO5541267), Ipatasertib (RO5532961), Trastuzumab Emtansine (RO5304020), Idasanutlin (RO5503781), Inavolisib (GDC-0077, RO7113755), Belvarafenib (RO7223619), Pralsetinib (RO7499790), idet der for patienter med flere targeterbare mutationer prioriteres (se protokol). Afhængig af mutationstype og valgt behandling er der i alt 11 forskellige behandlingsarme. 

Primære endpoints
 • Tumor-respons iht RECIST kriterierne, der bekræftes efter mindst 4 uger 
Sekundære endpoints

De vigtigste sekundære endpoints er: 

 • Klinisk fordel defineret som behandlingsrespons, herunder stabil sygdom, i mindst 24 uger
 • Tid til progression i centralnervesystemet
 • Overlevelse
 • Farmakokinetik for enkelte lægemidler
Inklusionskriterier
 • Histologisk/cytologisk verificeret fremskreden, eventuelt metastaseret, solid tumor der ikke er operabel, og hvor der ikke foreligger veletableeret behandling
 • Aldersrekateret funktionsniveau mindst 50% i henhold til Karnofsky eller Lansky. For patienter på mindst 18 år ECOG funktionsniveau 0-2
 • Normale organfunktioner (knoglemarv, hjerte, lever, nyrer; se protokol)
 • Forventet levetid mindst 8 uger
 • Patienten er restitueret efter tidligere cancerbehandling
 • Sikker svangerskabsprofylakse
 • Informeret samtykke
Eksklusionskriterier
 • Kemoterapi eller strålebehandling inden for de seneste 2 uger
 • Desuden specifikke eksklusionskriterier for de enkelt stoffer
Behandling

Patienterne modtager kemoterapi og/eller immunterapi på baggrund af deres mutationer: 

A) ROS1 fusion-positiv Entrectinib
B) NTRK1/2/3 fusion-positiv Entrectinib
C) ALK fusion-positiv Alectinib
D) TMB-high tumors Atezolizumab 
E) AKT1/2/3 Ipatasertib
F) HER2 mutant-positive tumors Trastuzumab emtansine
G) MDM2-amplificeret, TP53 vildtype Idasanutlin
H) PIK3CA multiple mutationer Inavolisib (GDC-0077)
I) BRAF klasse II mutation/fusionspositiv Belvarafenib
J) BRAF klasse III mutant-positiv Belvarafenib 
K) RET fusion-positiv Pralsetinib

 

Doseringsdetaljer fremgår af protokol. Under behandlingen indsamles blodprøver til kortlægning af medicinomsætning og immunogenicitet. Patienterne bliver løbende monitoreret for bivirkninger. Behandlingen fortsætter så længe behandlende læge vurderer, at der er effekt, eller indtil der optræder uacceptable bivirkninger (se protokol). 

Planlagt antal patienter

I alt forventes 40.000 patienter at blive screenet, og 700 patienter at indgå over en 12-årig periode. Antal patienter i den enkelte behandlingsarm veksler mellem 50 og 200. Hvis der er tydelig effekt af en given behandling, kan denne behandlingsarm udvides. 

Startdato 2022-06-01
Deltagende hospitaler
 • Afdeling uden for Danmark
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

Protokol B=41932 (Roche)

EudraCT nr. 2020-001847-16

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2022-06-01
Resumé for patienter