THORA

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, småcellet
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 2
Kort titel THORA
Lang titel Et randomiseret fase 2 studie, som sammenligner 2 regimer med hyperfraktioneret lungebestråling hos patienter med småcellet lungekræft (SCLC) og begrænset sygdom (THORA-studiet).
Overordnede formål
 • At undersøge, om strålebehandling med 60 Gy/40 fraktioner, givet 2 gange daglig, fører til øget overlevelse og øget lokal kontrol uden øget toksicitet og forringelse i patientens livskvalitet.
Undersøgelsesdesign

Et randomiseret, skandinavisk, multicenterstudie.

Primære endpoints
 • Overlevelse (målt efter 2 år)
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Lokal kontrol
 • 3 års samlet overlevelse
 • Bivirkninger
 • Livskvalitet
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk påvist SCLC
 • Stadie II-III eller inoperabel stadie I
 • PS 0-2
 • Målbar tumor iht. RECIST 1.1
 • Tilfredsstillende blodprøver
 • Lungefunktion med FEV1 > 1 l eller >30 % og diffusionskapacitet > 30 %
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling for SCLC
 • Tidligere thorakal strålebehandling
 • Maligne celler i pericardie eller pleuravæske l
 • Alvorlig konkomitant systemisk sygdom
 • Anden kræftsygdom
Behandling

Patienterne randomiseres til enten standardstrålebehandling med 45Gy/30 eller eksperimentiel behandling med 60Gy/40 fraktioner. Alle patienter tilbydes konkommitant kemoterapi og profylaktisk helhjernebestråling i henhold til gældende standard.

Planlagt antal patienter

154

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet
Protokolnr

Clinicaltrials.gov nr: NCT02041845

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter