TIP

Sygdom Bugspytkirtelkræft
Stadie Stadie 4
Kort titel TIP
Lang titel Den prædiktive værdi af in-vitro testning af tumoroider for følsomhed over for antineoplastiske stoffer hos patienter med metastaserende pancreas cancer
Overordnede formål

At belyse effekten af kræftbehandling udvalgt på baggrund af laboratorieanalyse af den enkelte patients kræftceller

Undersøgelsesdesign

Prospektivt, observationelt kohortestudie

Primære endpoints

Prædiktiv værdi af in-vitro test

Sekundære endpoints
 • Mulighed for at vælge 2. linje behandling baseret på præ-behandlingsbiopsier målt ved behandlingsrespons
 • Mulighed for at vælge 2. linje behandling baseret på præ-behandlingsbiopsier målt ved progressionsfri overlevelse
Inklusionskriterier
 • Ikke-resektabel pancreas cancer
  - Biopsi har vist adenocarcinom kompatibel med pancreatisk oprindelse
  - Såfremt der kun kan opnås biopsi fra metastatisk læssion skal patienten have en tidligere reseceret pancreas tumor eller billedediagnostisk bevis på pancreas tumor
  - Vurderet ikke-resektabel på MDT-konference
 • Kandidat til standard systemisk behandling defineret som en af følgende:
  - Gemcitabin monoterapi
  - Gemcitabin og nab-paclitaxel kombination
  - 5-fluorouracil, oxaliplatin og irinotecan kombination (FOLFORINOX)
  - Nye standardbehanlinger godkendt af den multidiciplinære cancer gruppe "Dansk Pancreas Cancer Gruppe" under inklusionsperioden
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-2
 • Adækvat knoglemarvs-, hepatisk - og renal funktion (for specifikationer, se protokol)
Eksklusionskriterier
 • Potentielt resektabel sygdom
 • Inkapacitet, skrøbelighed, handicap eller komorbiditet, der i investigators øjne ikke kan forenes med deltagelse i protokollen
 • Anden aktiv malign sygdom, som kræver behandling
 • Anden systemisk anti-cancer behandling (palliativ stråleterapi er tilladt)
Behandling

Der er ingen forsøgsbehandling tilknyttet studiet.
Deltagerne får udtaget ekstra biopsier og blodprøver, som analyseres for biomarkører.

Pancreatiske tumorceller dyrkes i laboratoriet for at danne små, cirkulerende tumorer og omkringliggende væv - såkaldte tumoroider. Tumoroiderne udsættes for forskellige præspecificerede anti-cancer midler. 2. linje behandling vælges på baggrund af laboratorie undersøgelser, men gives først, når der ikke længere er effekt af 1. linje behandling.

Planlagt antal patienter

Total: 30

Startdato 2019-01-01
Deltagende hospitaler
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003112-53

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03821870

Primær investigator Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Dato for sidste revision 2021-04-01
Resumé for patienter