TROPION-Breast03

Sygdom Brystkræft - kvinder, Brystkræft - mænd
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3
Fase Fase 3
Kort titel TROPION-Breast03
Lang titel Et forsøg til vurdering af Dato-DXd med eller uden durvalumab versus forsøgslægens behandlingsvalg hos patienter med triplenegativ brystkræft i stadie I-III uden patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling og operation (TROPION-Breast03)
Overordnede formål

At undersøge sikkerheden og effekten af datopotamab deruxtecan (Dato-DXd) alene eller i kombination med durvalumab hos patienter med triplenegativ brystkræft i stadie I-III uden patologisk komplet respons efter neoadjuverende behandling og operation

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet, multicenter fase 3 forsøg

Primære endpoints
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse (iDFS) for Dato-Dxd + durvalumab vs standardbehandling
Sekundære endpoints
 • Distant sygdomsfri overlevelse (DDFS) for Dato-Dxd vs standardbehandling
 • Distant sygdomsfri overlevelse (DDFS) for Dato-Dxd + durvalumab vs standardbehandling
 • Distant sygdomsfri overlevelse (DDFS) for Dato-Dxd + durvalumab vs Dato-Dxd
 • Absolut overlevelse for Dato-Dxd + durvalumab vs standardbehandling
 • Absolut overlevelse for Dato-Dxd vs standardbehandling
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse (iDFS) for Dato-Dxd vs standardbehandling
 • Invasiv sygdomsfri overlevelse (iDFS) for Dato-Dxd + durvalumab vs + Dato-Dxd
 • Tid til forværring af fysisk tilstand for deltagere behandlet med Dato-Dxd med eller uden durvalumab sammenlignet med standardbehandling
 • Tid til forværring af livskvalitet for deltagere behandlet med Dato-Dxd med eller uden durvalumab sammenlignet med standardbehandling
 • Træthed hos deltagere behandlet med Dato-Dxd med eller uden durvalumab sammenlignet med standardbehandling
 • Farmakokinetik af Dato-DXd
 • Immunogenicitet af Dato-DXd
 • Bivirkninger
Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret invasiv triplenegativ brystcancer
 • Residual invasiv sygdom i bryst og/eller aksillære lymfeglandler ved operation efter neoadjuverende behandling
 • Gennemført minimum 6 serier af neoadjuverende behandling med en antracyklin og/eller taxan med eller uden carboplatin, med eller uden pembrolizumab
 • Ingen tegn på lokoregionalt eller fjernrecidiv
 • Kirurgisk fjernelse af alt klinisk tilstedeværende sygdom i bryst og lymfeglandler
 • Performance status 0-1 med ingen forværring inden for 2 uger op til randomisering
 • Alle deltagere skal afgive en FFPE vævsprøve fra residual invasiv sygdom ved operation til vævsanalyse
 • Ingen adjuverende systemisk behandling
 • Strålebehandling (hvis indiceret) skal modtages før opstart af forsøget
 • Hvis postoperativ strålebehandling gives må der maksimalt være 6 uger mellem afslutning af stråbehandling og randomisering. Hvis ikke postoperativ strålebehandling gives må der maksimalt være 16 uger mellem operation og randomisering
 • LVEF ≥ 50% ved EKKO eller MUGA scanning inden for 28 dage op til randomisering
 • Egnet til en af behandlingsmulighederne listet under "forsøgslægens behandlingsvalg"
 • Ingen kendt germline BRCA1 eller BRCA 2 mutation
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion inden for 7 dage op til randomisering
Eksklusionskriterier
 • Stadie IV (metastatisk) triplenegativ brystcancer
 • Anamnese med invasiv brystkræft eller tegn på recidiv efter præoperativ behandling og operation
 • Alvorlige eller ukontrollerede medicinske tilstande, herunder systemiske sygdomme, anamnese med allogen organtransplantation og aktive blødningssygdomme, igangværende eller aktiv infektion, alvorlige kroniske gastrointestinale tilstande forbundet med diarré
 • Anamnese med en anden primær malign sygdom undtagen tilstrækkeligt fjernet basalcellekarcinom i huden eller planocellulærtkarcinom i huden, in situ sygdom, der er blevet behandlet potentielt kurativt, eller en anden malign solid tumor behandlet med kurativt sigte uden tegn på aktiv sygdom inden for 5 år op til randomisering og med lav potentiel risiko for recidiv
 • Vedvarende toksicitet forårsaget af tidligere kræftbehandling, undtagen hårtab, der ikke er forbedret til grad ≤ 1 eller baseline. Deltagere med irreversibel toksicitet, der ikke forventes at forværres af forsøgsmedicin, kan inkluderes (f.eks. høretab)
 • Aktive eller tidligere dokumenterede autoimmune eller inflammatoriske sygdomme
 • Klinisk signifikant hornhindesygdom
 • Aktiv eller ukontrolleret hepatitis B- eller C-virusinfektion
 • Kendt positiv HIV-test (positive HIV 1/2-antistoffer)
 • Aktiv tuberkuloseinfektion
 • Gennemsnitlig hvile-korregeret QTcF > 470 ms, uanset køn, målt ved 12-aflednings-EKG'er udført under screeningen
 • Ukompenseret eller signifikant hjertesygdom
 • Anamnese med ikke-infektiøs ILD/pneumonitis, der krævede steroider, aktuel ILD/pneumonitis eller mistanke om ILD/pneumonitis, der ikke kan udelukkes ved billeddiagnostik under screeningen
 • Klinisk alvorlig nedsat lungefunktion som følge af aktuelle lungesygdomme
 • Kendt aktiv leversygdom
 • Grad ≥ 2 perifer neuropati af enhver etiologi
 • Tidligere behandling med en PD-1/PD-L1-hæmmer andet end pembrolizumab
 • Nuværende eller tidligere brug af immunosupprimerende medicin inden for 14 dage op til randomisering
 • Kendt alvorlig overfølsomhed over for Dato-DXd eller nogen af hjælpestofferne i disse produkter, herunder men ikke begrænset til polysorbat 80 eller andre monoklonale antistoffer
 • Kendt alvorlig overfølsomhed over for PD-1/PD-L1-hæmmere
 • Deltagelse i et andet klinisk forsøg med en eksperimentel medicinsk behandling inden for 4 uger op til randomisering eller tidligere randomisering til behandling med Dato-DXd, T-DXd eller durvalumab
Behandling

Arm 1 - eksperimentelarm: Dato-DXd + durvalumab

 • 6mg/kg Dato-DXd administreres intravenøst på dag 1 i 8 serier af 21 dage
 • 1120 mg durvalumab administreres intravenøst på dag 1 i 9 serier af 21 dage

Arm 2 - eksperimentelarm: Dato-DXd

 • 6mg/kg Dato-DXd administreres intravenøst på dag 1 i 8 serier af 21 dage

Arm 3 - kontrolarm: capecitabin + evt. pembrolizumab

 • 1000 eller 1250 mg/m2 capecitabin administreres oralt 2 x dagligt på dag 1-14 i 8 serier af 21 dage
 • 200 mg pembrolizumab administreres intravenøst på dag 1 i 9 serier af 21 dage*

*kun deltagere som tidligere har modtaget neoadjuverende pembrolizumab skal modtage pembrolizumab som del af den adjuverende behandling i arm 3

Planlagt antal patienter

I alt 1075 patienter, heraf 32 patienter i Danmark

Startdato 2023-06-01
Deltagende hospitaler
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital
 • Regionshospitalet Gødstrup
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved
 • Sygehus Sønderjylland - Sønderborg
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
 • Aalborg Universitetshospital
Protokolnr

NCT05629585

2022-002680-30

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter