UniforMM

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Progredierende sygdom, Recidiverende sygdom
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel UniforMM
Lang titel Et åbent, randomiseret fase IB/II-forsøg med henblik på at evaluere sikkerhed, tolerabilitet og klinisk aktivitet af behandlingskombinationer med forimtamig hos patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose
Overordnede formål

At undersøge effekt og sikkerhed af forsøgsmidlet forimtamig alene eller kombineret med enten carfilzomib eller daratumumab ved behandling af patienter med recidiverende eller refraktær myelomatose.

Undersøgelsesdesign

Åbent, randomiseret fase IB/II forsøg

Primære endpoints
 • Andel af patienter med bivirkninger
 • Objektiv responsrate
 • Komplet respons / stringent komplet respons
Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Varighed af respons
 • Tid til første respons
 • Tid til bedste respons
 • Absolut overlevelse
 • Farmakokinetik
 • Andel af patienter med anti-drug antistoffer
Inklusionskriterier
 • Arkiveret tumorvæv eller villig til at få taget biopsi og aspirationsprøver
 • Performancestatus 0-1
 • Dokumenteret diagnose med myelomatose
 • Bevis på progressiv sygdom
 • Patienter med recidiverende/refraktær myelomatose som tidligere har fået behandling inklusiv IMiD, PI og anti-CD38 målrettet behandling
 • Målbar sygdom (se protokol for detaljer)
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancer behandling skal være bedret til Grad ≤ 1 med følgende undtagelser:
  • Enhver grad af alopecia
  • Perifer sensorisk eller motorisk neuropati skal være bedret til Grad ≤ 2
  • Grad ≤ 2 endokrinopati under kontrol med erstatningsterapi
 • Adækvat organfunktion (se protokol for detaljer)
Eksklusionskriterier
 • Plasmacelle leukæmi med cirkulerende plasmacelle count ≥ 5% eller > 500/µL
 • Waldenströms makroglobulinæmi, POEMS syndrom eller primær amyloid light-chain amyloidose
 • Patienter med kendt amyloidose
 • Patienter med myelodysplastisk syndrom
 • Patienter med (extramedullære) læsioner nær vitale organer, som kan udvikle pludselig dekompensation/forværring af tumor flare
 • Ukontrollerede smerter relateret til kræften
 • Hypersensitivitet overfor et af forsøgslægemidlerne eller dets indholdsstoffer og/eller anamnese med alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion mod behandling med monoklonale antistoffer eller rekombinante antistof-relaterede fusionsproteiner
 • Tidligere behandling med systemiske immunoterapeutiske agenter inklusiv cytokinbehandling, radioimmunkonjugater, genmodificerede adoptive celleterapier, bi-/trispecifikke inden for 12 uger eller 5 halveringstider af medikamentet, hvad end der er kortest, før forsøgets start (undtagen non-myelom behandling)
 • Tidligere behandling med monoklonale antistoffer eller antistof-drug konjugater inden for 4 uger eller 5 halveringstider, hvad end der er kortest
 • Tidligere anti-cancer behandling (kemoterapi, small molecule/tyrosinkinase inhibitorer, strålebehandling) inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Større operation inden for 2 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen, patienten ikke er kommet sig tilstrækkeligt efter tidligere operation, eller patienter har planlagt en større operation i forsøgsperioden
 • Kandidat til allogen stamcelletransplantation eller autolog stamcelletransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Allogen stamcelletransplantation inden for 6 måneder op til forsøgets start uden tegn på graft-versus-host-sygdom
 • Tidligere solid organtransplantation
 • Modtaget systemisk immunosuppressiv medicin ≥ 140 mg prednison ækvivalent inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Aktiv autoimmun sygdom inden for 6 måneder op til forsøgets start (se protokol for undtagelser)
 • Anamnese med anden invasiv malignitet som kan påvirke forsøget
 • Anamnese med CNS sygdom såsom hjerneblødning, epilepsi, CNS vasculitis, progressiv multifokal leukoencefalopati, neurodegenerativ sygdom eller CNS involvering af myelomatose
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom eller forhold som påvirke hjertefunktionen
 • Signifikant pulmonal sygdom såsom nuværende eller tidligere moderat eller alvorlig vedvarende astma inden for de seneste 2 år
 • Kendt eller formodet aktiv infektion, der kræver behandling med antibiotika inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Kendt eller formodet kronisk aktiv EBV infektion
 • Hepatitis B virus infektion
 • Akut eller kronisk hepatitis C virus (HCV) infektion medmindre patienten er negativ for HCV på en PCR-test ved forsøgets start
 • Kendt anamnese med HIV seropositivitet
 • Levende vaccine én måned op til forsøgets start
 • Patienter, som ikke er fuldt vaccinerede mod SARS-CoV-2
 • Patienter, som kun egner sig til at deltage i forimtamig monoterapi-gruppen
Behandling

Gruppe A
Forimtamig administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 og dag 1 og 15 i efterfølgende serier (op til 1 år). Hver serie varer 28 dage

Gruppe B
Forimtamig administreres s.c. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 og dag 1, 8 og 15 i efterfølgende serier (op til 1 år). Hver serie varer 28 dag
Carfilzomib administreres i.v. på dag 1, 8 og 15 i serie 1 og dag 1, 8 og 15 i efterfølgende serier (kan fortsætte efter 1 år men uden samtidig forimtamig). Hver serie varer 28 dage

Gruppe C
Forimtamig administreres s.c. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 og 22 i serie 1, dag 1, 8, 15 og 22 i serie 2 og dag 1 og 15 i efterfølgende serier (op til ét år). Hver serie varer 28 dage
Daratumumab administreres s.c. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16 og 22 i serie 1, dag 1, 8, 15 og 22 i serie 2 og dag 1 og 15 i efterfølgende serier (kan fortsætte efter 1 år men uden samtidig forimtamig). Hver serie varer 28 dage

Planlagt antal patienter

Mellem 36 og 316 patienter, herunder ca. 17 fra Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

EU trial number: 2023-503689-21-00

Clinicaltrials.gov: NCT06055075

Andet protokol ID: BP43437

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter