WP42004

Sygdom Akut myeloid leukæmi (AML)
Fase Fase 1
Kort titel WP42004
Lang titel Et open-label fase 1 multicenterforsøg med henblik på at evaluere sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik for RO7283420 som monoterapi af hæmatologisk og molekylær recidiv/refraktør akut myeloid leukæmi
Overordnede formål

At undersøge sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik og farmakodynamik for RO7283420 hos patienter med akut myeloid leukæmi (AML)

Undersøgelsesdesign

Et open-label fase 1 multicenterforsøg

Primære endpoints
 • Procentdel af patienter med dosislimiterende toksicitet (DLT)
 • Procentdel af patienter med bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Maksimal reduktion fra baseline i blasttælling i perifert blod og/eller knoglemarven
 • Procentdel af deltagere med ≥ 50% reduktion fra baseline i blasttælling i perifert blod og/eller knoglemarven
 • Andel af patienter med negativ minimal residual sygdom (MRD)
 • Farmakokinetik af RO7283420
 • Incidensen af anti-lægemiddel antistoffer (ADAs)
Inklusionskriterier
 • Verificeret diagnose af primær eller sekundær AML if WHO klassifikation 2016 med målbar sygdom.
 • Kvalificerede deltager skal have modtaget standard-of-care (SOC) og har ingen andre tilgængelige SOC-muligheder. Deltager der ikke er villig til at modtage SOC kan ikke inkluderes.
 • Patienter med hæmatologisk recidiv/refraktør AML (Gruppe I) og molekylær recidiv/refraktør AML (Gruppe II) bliver inkluderet.
 • Deltagere som har modtaget hæmatopoietisk stamcelletransplantation skal have modtaget denne mindst 90 dage før første behandlingsdag
 • Performance status 0-2
 • Perifer blasttælling ≤ 20000/mm3 på dag 1, serie 1, før behandling
 • Bekræftet genotype HLA-A*02
 • Adækvat nyre- og leverfunktion
Eksklusionskriterier
 • Akut promyelocyt leukæmi
 • Core-binding factor (CBF)-AML - dog kan patienter med r/r CBF-AML deltage i forsøget hvis de har gennemført mindst 2 salvage-forsøg
 • For gruppe 2: Patienter med normal karyotype og en favorabel molekylær profil if ELN retningslinjer 2017
  Klinisk ukontrolleret aktiv infektion
  ≥ grad 2 glomerulær proteinuri ved screening eller dag 1, serie 1
 • Anden primær malign sygdom som kræver aktiv behandling.
 • Adjuverende hormonbehandling accepteres
 • Klinisk evidens for eller historie med CNS-leukæmi
 • Tilstedeværelse af ekstramedullær sygdom ved screening
 • Tidligere eller nuværende CNS-sygdom som apopleksi, inflammation, epilepsi, vaskulitis eller neurodegenerativ sygdom
 • Anamnase med klinisk signifikant leversygdom
 • Patienter som frabeder sig blodtransfusion eller som har kendt overfølsomhed over for nogen af komponenter i RO7283420, tocilizumab eller dasatinib
Behandling

Del A+B
Eskalerende doser af RO7283420 administreres i.v. på dag 1 i op til 6 serier af 21 dage med en startdosis på 0,15 mg

Del C
RO7283420 administreres i.v. på dag 1 i serier af 21 dage i dosis bestemt i Del A+B

Planlagt antal patienter

Ca. 160 patienter (ca. 120 deltagere i Del A og Del B, og ca. 40 deltagere i Del C). Heraf 10-12 patienter i Danmark

Startdato 2021-08-02
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT04580121

 

 

Diverse

Sponsor: Hoffmann-La Roche

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-10-01
Resumé for patienter