WP42627

Sygdom
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 1
Kort titel WP42627
Lang titel Et ikke-blindet multicenter-, dosiseskalerings- og ekspansions- fase-I forsøg til evaluvering af sikkerhed, farmakokinetik og anti-tumoraktivitet af RO7300490, et fibroblast- aktiveringsprotein-a (FAP)-rettet CD40-agonist, som monoterapi eller i kombination med atezolizumab hos deltager med fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer
Overordnede formål

At evaluere sikkerhed, farmakokinetik og anti-tumor aktivitet af RO7300490 alene og i kombination med atezolizumab hos patienter mde fremskredne og/eller metastatiske solide tumorer

Undersøgelsesdesign

Ikke-randomiseret, multicenter, fase 1 studie

Primære endpoints
 • Bivirkninger (del 1 og 2)
 • Dosis limiterende toksicitet (DLT) (del 1 og 2)
 • Objektiv responsrate (del 3)
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Anti-RO7300490 antistoffer
 • Objektiv responsrate (del 1 og 2)
 • Varighed af respons
 • Sygdomskontrol rate
 • Progressionsfri overlevelse
 • Bivirkninger (del 3)
Inklusionskriterier
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
 • Histologisk verificeret lokalt fremskreden og/eller metastatisk solid tumor, som ikke er egnet til standardbehandling
 • Radiologisk målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Samtykke til at afgive protokolspecifikt biopsi materiale
 • Bivirkninger fra tidligere anti-cancerbehandling grad ≤ 1
 • Adækvat performance status og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • CNS-primær tumor eller metastaser inkl. leptomeningeal metastaser medmindre protokolspecifikke forhold er mødt
 • Anden aktiv malign sygdom inden for 2 år op til screening
 • Signifikant kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sygdom inden for 6 måneder op til opstart af forsøgsmedicin
 • Enhver sygdom, metabolisk forstyrrelse, laboratorieværdi eller klinisk fund som kan kontraindicere brug af eksperimentel behandling
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation eller organtransplantation
 • Aktiv eller anamnese med autoimmun sygdom
 • Kendt hypersensitivitet overfor elementer i RO7300490 eller atezolizumab
 • Større kirurgisk indgreb eller signifikant trauma inden for 28 dage op til første administration af forsøgsmedicin
 • Strålebehandling, kemoterapi, immunterapi, hormon- eller målrettet behandling samtidig eller inden for 28 dage eller 5 halveringstider op til første administration af forsøgsmedicin
Behandling

Del 1: dosiseskaleringsdel (monoterapi med RO7300490)

 • Eskalerende doser af RO7300490 administreres i.v. i serier af 14 dage

Del 2: dosiseskaleringsdel (RO7300490 + atezolizumab)

 • Eskalerende doser af RO7300490 administreres i.v. i serier af 14 dage
 • Fast dosis af atezolizumab administreres i.v. i serier af 14 dage

Del 3: ekspansionsdel (RO7300490 + atezolizumab)

 • Maksimal tolerabel dosis (MTD) eller rekommanderet dosis (bestemt i del 1 + 2) af RO7300490 administreres i.v. i serier af 14 dage
 • Fast dosis af atezolizumab administreres i.v. i serier af 14 dage
Planlagt antal patienter

280

Startdato 2022-07-01
Deltagende hospitaler
 • Rigshospitalet
Protokolnr

NCT04857138 og 2020-004489-21

Primær investigator Rigshospitalet
Resumé for patienter