Xmab

Sygdom Myelomatose (knoglemarvskræft)
Stadie Recidiverende sygdom
Fase Fase 1
Kort titel Xmab
Lang titel Et fase Ib, ikke-blinder, multicenter- og dosisoptrapningsforsøg til vurdering af sikkerheden og farmakokinetikken for XmAb24306 i kombination med daratumumab hos patienter med recidiveret/refraktær myelomatose
Overordnede formål

At fastsætte den optimale dosis af XmAb24306 at give i kombination med daratumumab samt undersøge sikkerhed og effekt af kombinationsbehandlingen hos patienter med refraktær eller tilbagefald af myelomatose

Undersøgelsesdesign

Åbent, multicenter, ikke-blinde, dosiseskalerende fase 1b forsøg

Primære endpoints
 • Andel af patienter med bivirkninger
Sekundære endpoints
 • Farmakokinetik
 • Objektiv responsrate
 • Prævalens af XmAb24306 anti-drug antistoffer
 • Incidens af XmAb24306 anti-drug antistoffer
Inklusionskriterier
 • Målbar sygdom
 • Patienter skal have modtaget minimum 3 tidligere behandlingslinjer, inklusiv minimum én PI, én IMiD og ét anti-CD38 monoklonalt antistof
 • Bedste absolutte respons skal have været stabil sygdom eller bedre med minimum én tidligere behandlingslinje indeholdende et anti-CD38 monoklonalt antistof
Eksklusionskriterier
 • Enhver anti-cancer terapi inden for 3 uger op til første dosis af forsøgsmedicinen (undtagelser defineret i protokollen)
 • Tidligere allogen stamcelletransplantation eller solid organtransplantation
 • Autolog stamcelletransplantation inden for 100 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen
 • Signifikant kardiovaskulær sygdom
 • Kendt klinisk signifikant leversygdom
 • Aktiv eller anamnese med autoimmun sygdom eller immundefekt
 • Kendt aktiv infektion med behov for intravenøs anti-mikrobiel behandling inden for 14 dage før første dosis af forsøgsmedicinen
 • Primær eller sekundær plasmacelle leukæmi
 • Nuværende CNS-involvering
Behandling

Stigende doser af XmAb24306 administreres i.v. hver 2. uge

Fast dosis af daratumumab administreres i.v. én gang om ugen de første 8 uger og efterfølgende hver 2. uge

Efter forsøgets uge 25 administreres både XmAb24306 og daratumumab hver 4. uge

Planlagt antal patienter

Ca. 60 deltager i alt, heraf 10 forsøgsdeltagere i Danmark

Deltagende hospitaler
 • Odense Universitetshospital
 • Vejle Sygehus - Sygehus Lillebælt
Protokolnr

EudraCT: 2021-003295-13

Clinicaltrials.gov: NCT05243342

Andet protocol ID: GO43073

Primær investigator Odense Universitetshospital
Resumé for patienter