DCCC støtter nationale og tværfaglige aktiviteter og netværk på kræftområdet i Danmark med en pulje på fem millioner kroner årligt. Puljen er finansieret i fællesskab med Kræftens Bekæmpelse. Formålet med puljen er at opbygge en infrastruktur til mere vidensdeling, styrke det nationale samarbejde samt sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Dertil at forbedre kræftforskernes muligheder for at tiltrække eksterne forskningsbevillinger.

Der er ansøgningsfrist 4 gange om året, hvor der kan søges om op til 200.000 kr. til én aktivitet. Som det fremgår af vejledningen til ansøgere, skal det angives i ansøgningen, hvilken kategori der søges i, da ansøgningen underlægges faglig bedømmelse i henhold til de(n) valgte kategori(er). 

Formelle krav

I forbindelse med prioriteringen af de indkomne ansøgninger, er det afgørende, at ansøgningen beskriver en konkret aktivitet eller et
netværk som:

 • Er national, dvs. involverer partnere øst og vest for Storebælt og gerne forankret i den/de relevante DMCG'er
 • Aktivt involverer mindst tre hospitaler fra hver sin region eller tre regionale enheder og/eller to universiteter.
  For sjældne cancersygdomme, hvor der kun er 1-2 behandlingssteder, er der forståelse for, at kravet om at der skal være tre hospitaler involveret i ansøgningen, ikke nødvendigvis kan opfyldes.
 • Aktivt involverer flere specialer, discipliner og/eller bygge bro mellem basal og klinisk forskning

Ansøgninger, som ikke lever op til ovenstående tre krav vil blive afvist.

Det er muligt at søge støtte til følgende typer af aktiviteter

 • Forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initierede studier
 • Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk 
 • Konkrete aktiviteter i allerede etablerede nationale, tværfaglige DCCC støttede netværk, hvis det kan dokumenteres at
  man har opnået det oprindelige mål
 • Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter
 • Forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt
 • Udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet
 • Udvikling af nationale, tværfaglige kompetencegivende initiativer, herunder e-læring

Det er ikke muligt at søge støtte til

 • Gennemførsel af forskningsprojekter
 • Afholdelsen af etablerede/eksisterende kongresser, kurser og lignende
 • Udgifter til transport internt i Danmark
 • Honorar til interne projektdeltagere
 • Overhead (administrationsbidrag, husleje, lys, vand m.v.)
 • Udgifter afholdt før ansøgningstidspunktet
 • Løbende driftsbevillinger til netværk, projekter og lignende
 • Computere og computerudstyr
 • Etablering eller drift af biobanker
 • Udarbejdelse af guidelines, der hører under regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)


KB logo.png