Gennem støtten fra DCCC's pulje øges samarbejde og vidensdeling på tværs af faglighed og geografi i Danmarks kræftlandskab.

I DCCC støtter vi tværfaglige og nationale netværk og initiativer på kræftområdet med 'seed money' fra vores pulje, hvor vi uddeler op til 5 mio. kr. årligt. Støtten giver vi i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Gennem økonomisk starthjælp vil vi hjælpe med til at opbygge en infrastruktur, der understøtter øget vidensdeling, dialog og samarbejde på tværs af faggrupper og tilhørsforhold i det danske kræft-landskab. Det overordnede mål er at styrke det nationale samarbejde og sikre hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis. Alt sammen for at patienterne får den bedst mulige behandling.

Her på siden kan du læse om hver enkelt af de initiativer, der hidtil har opnået støtte.

Hvis du og dine samarbejdspartnere mener, at der mangler et nyt netværk eller en anden aktivitet, kan I ansøge til puljen fire gange årligt. Læs mere om at søge støtte hos DCCC her.

Find netværk eller aktivitet

Derfor er nationale og tværfaglige netværk særligt i fokus

Forberedelse af kliniske studier

Hvilke typer netværk og aktiviteter støtter DCCC

Navn Beskrivelse

Nordisk Anal Cancer Netværk (NOAC)

Læs mere

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi (IMMUNONET)

Læs mere

PARAT - PAllierende RAdioTerapi til lungekræft

Læs mere

Patologi symposium: Bløddelstumorer i huden

Læs mere

SUPE-R internat: Forberedelse og initiering af nationalt, randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

Læs mere

Implementation of personalized medicine (PM) in patients with no standard therapy for recurrent and/or drug resistant cancer

Læs mere

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorer og prognose: vidensudveksling i et nationalt perspektiv

Læs mere

Dansk Hæmatologisk KFE netværk - etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske studier

Læs mere

Nationalt sarkom forskningsnetværk

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient med behov for blodfortyndende behandling

Læs mere

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

Læs mere

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

Læs mere

DCCC Onco-Cardiology

Læs mere

Workshop om targetindtegning for spinal SBRT

Læs mere

Deep inspiration breath-hold under strålebehandling - den første nationale DIBH workshop

Læs mere

Nationalt netværk til etablering af standardiserede bioinformatiske og klassifikationsworksflows, fælles variantdatabase og datadeling

Læs mere

Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

Læs mere

Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft – dataforenkling og inddragelse

Læs mere

Nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme

Læs mere

MDT-konferencen – status og udviklingsperspektiver

Læs mere

The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial

Læs mere

ECV cancer Symposium

Læs mere

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operabel cardiacancer

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvælgelsen af patienter med lav-gradsgliomer til foton- eller protonterapi

Læs mere

Who will benefit from intensified local treatment? – A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer

Læs mere

DCCC shared decision making network (DCCC SDM)

Læs mere

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

Læs mere

Samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

Læs mere 

DCCC Rettidig Opsporing

Læs mere

Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

Læs mere

Personalised Preventive Colorectal Cancer Medicine 

Læs mere

IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

Læs mere

ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal CAncer)

Læs mere

DCCC DATHYRCA - nationalt samarbejde om Thyroideacancer

Læs mere

Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Læs mere

Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Læs mere

DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Læs mere

DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Læs mere

Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Læs mere

Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies

Læs mere

Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Læs mere

Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Læs mere

Watchful Waiting 3 Trial

Læs mere

National Recidivdatabase for Brystkræft

Læs mere

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

Læs mere

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegningsatlas

Læs mere

Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi

Læs mere

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

Læs mere

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

Læs mere

IMPROVE‐IT2

Læs mere

Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

Læs mere

National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Læs mere

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

Læs mere

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje - et dansk multi-center studie

Læs mere

Dansk Thymon Interessegruppe, DATMIG

Læs mere

NAVIGATE: Forbedret overholdelse af behandling hos socialt sårbare lungekræftpatienter

Læs mere

Nationale workshops til vidensdeling og videreudvikling af strålebehandlingskvalitetssikring til kliniske forsøg og klinisk praksis

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet - fra papir til patient

Læs mere

National workshop for optimering og ensretning af indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi

Læs mere

Multidisciplinære Teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

Læs mere

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

Læs mere

Esogastriclife

Læs mere

National hoved-halskræftdag

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Læs mere

NOAC9 - Et fase III randomiseret klinisk forsøg, der undersøger plasma HPV guided opfølgning efter behandling for anal cancer

Læs mere

’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ – populærvidenskabelig formidling af seneste
forskning målrettet kræftoverlevere

Læs mere

Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumordefinition og dosis eskalation hos glioblastomer (GBM)

Læs mere

Forberedelse af nyt forskningscenter: Danish Research Center for Cancer and Obesity (ObeCaRe)

Læs mere

Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom

Læs mere

Radioterapi som brigding i forbindelsen med CAR T-celle terapi for relapsed/refraktrært diffust storcellet B-celle lymfom

Læs mere

CIRCPAC

Læs mere

Fremtidens kræftscreeningsprogrammer

Læs mere

Whole Body - MRI in Colon Cancer

Læs mere

PROton- versus foton-terapi – Et randomiseret protokolstudie for lokal/lokalavanceret PROstatakræft (PRO-PROstate1)

Læs mere

Forberedelse til studie om national kvalitetssikring af indtegning af tumor og normalvæv for hjernecancerpatienter

Læs mere

Cirkulerende tumor DNA til korrekt anvendelse af supplerende tarmresektion ved tidlig kolorektal cancer

Læs mere

Ekstern strålebehandling af neuroendokrine neoplasmer: Et nationalt dansk prospektivt studie (DANERA)

Læs mere

Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient

Læs mere

Multidisciplinært netværk for protonterapi af høj-risiko prostatakræft i randomiseret fase III protokol

Læs mere

Patientinvolvering ved behandling af brystkræftpatienter efter DBCG retningslinjer

Læs mere 

Implementering af individualiseret behandling hos patienter med glioblastom i en fase I/II klinisk undersøgelse baseret på klonale mutationer

Læs mere

Post radiotherapy swallowing dysfunction and impact on quality of life (QoL) in patients with Head and Neck cancer. Rehabilitative swallowing interventions for the treatment of radiated induced dysphagia after head and neck cancer.

Læs mere

Individualiseret strålebehandling af hjernekræft

Læs mere

Stråleinduceret diarré ved kræftsygdomme i bækkenet under kurativ ekstern strålebehandling: Ernæringsbehandlingens rolle

Læs mere

Partikelterapi til skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

Et fase III-forsøg med reduceret dosis kombinations-kemoterapi versus standard monoterapi (Gemcitabin) hos ældre og/eller fragile patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Læs mere

National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

Læs mere

COMPARE - cancersmerter i PainData

Læs mere

Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft

Læs mere

The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening, Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

Læs mere

Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi

Læs mere

Skrøbelighed og effekt af perioperativ geriatrisk vurdering og intervention ved ældre patienter med muskelinvasiv blærekræft planlagt til radikal cystektomi

Læs mere

OLIGO-projektet - En platform for oligometastatisk behandlingsstrategi

Læs mere

Danish CAR-T cell Network (DCTN)

Læs mere

Center for cancerrelateret 3D print på Danske hospitaler

Læs mere

Netværk for sundhedsprofessionelle i danske kræft-senfølgeklinikker

Læs mere

Glioblastom: Proteomics før og efter onkologisk behandling i jagt på biomarkører

Læs mere

Dual-Energy CT til planlægning af strålebehandling til kræftpatienter

Læs mere

Urothelial bladder cancer intervention study based on molecular tumor markers (ULTIMATE)

Læs mere

MONITOR- PET/CT skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: betydning for overlevelse og livskvalitet

Læs mere

Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose

Læs mere

Forberedelse af et prospektivt, multi-center kohorte studie ’DBCG CLEVERER - local ablative therapy in de novo oligometastatic breast cancer’

Læs mere

Tarmkræftpatienters oplevelser af barrierer og facilitatorer ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Læs mere

Peri-operativ behandling med tranexamsyre for patienter med modermærkekræft; prognostisk og behandlingsmæssig betydning af plasminogen

Læs mere

Årlige workshops i "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer” (DCCC nr. 19)

Læs mere

Nationalt, multidisciplinært netværk for venøs thromboemboli hos patienter med oesophagus- og ventrikel cancer

Læs mere

RIPEC - Repeated Intraperritoneal Chemotherapy. Improving survival and QoL for patients with moderate to severe peritoneal carcinomatosis fro gastric- and GEJ cancer

Læs mere

Etablering af et nationalt tværfagligt videnscenter for gravide med cancer

Læs mere

Netværksdannelse indenfor nye kirurgiske teknikker til forbedring og helbredelse af flere danske kræftpatienter samt national platform for eksperimentel kræftkirurgi

Læs mere

ctDNA-RECIST

Læs mere

Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021

Læs mere

Udbredelse af viden om overvægt og kræft på tværs af landet – ObeCaRe

Læs mere

Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC)

Læs mere

National brug af kunstig intelligens i strålebehandlingen

Læs mere

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et nationalt interventionsstudie for stadie I og II patienter

Læs mere

DECIDE – Cirkulerende tumor DNA til at vurdere risiko ved CT-skanninger med inkonklusive fund

Læs mere

REBECCA interventionen til at forbedre behandlingsadhærens og mindske symptombyrde blandt socialt og psykologisk sårbare brystkræftpatienter

Læs mere

Målrettet kræftbehandling versus standardbehandling i anden linje hos patienter med kræft i bugspytkirtlen, et randomiseret, nationalt DPCG forsøg (DPCG-02)

Læs mere

Beyond surgery for cancer - how to innovate the follow-up programs and improve survivorship – A National Network

Læs mere

Etablering af national database med henblik på fase 4 studier af cellulære terapier

Læs mere

PANTHEON – en T-celle lymfom master trial

Læs mere

Udvikling af et ctDNA baseret targeteret hjernetumor panel

Læs mere

Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft

Læs mere

Sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling

Læs mere