DCCC - Danish Comprehensive Cancer Center er et nationalt, forpligtende samarbejde om forskning og behandling på kræftområdet, der arbejder for at skabe optimale forhold for dansk kræftforskning og -behandling. Det gør vi gennem fire målsætninger, der driver DCCCs aktiviteter og indsatsområder.

  • Styrke det nationale samarbejde på kræftområdet på tværs af grund -, translationel - , klinisk – og epidemiologisk forskning og det daglige kliniske arbejde
  • Hurtig omsætning af forskningsresultater til klinisk praksis, så ny viden og nye behandlingsmetoder deles hurtigere og mere systematisk på tværs af landet
  • Højne og ensarte kvaliteten i behandlingen på tværs af forløb og -områder
  • Tiltrække eksterne forskningsmidler og ekspertise

Det er DCCCs ambition at være comprehensive og dermed dække alle aspekter af kræft: forebyggelse, diagnostik, behandling, senfølger, rehabilitering og palliation.

Du kan læse mere om baggrunden for DCCC i aftalepapiret mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner.

DCCC org_web m. ramme.png